{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

03 analýza vybraných stavebních látek

Jemn vzorek se nakonec jet rozet e v achtov misce tak

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: H2O HCO 3 + H+ Sou asn se titrují i jiné slabé organické i anorganické kyseliny nebo jejich soli, které se hydrolyzují za uvoln ní H+ iont . U v tšiny vzork vod je však jejich p ítomnost zanedbatelná, s výjimkou kyselin huminových. U vzork vod s hodnotou pH pod 4,5 se titrují p i stanovení zásadové neutraliza ní kapacity do pH 8,3 i p ítomné silné kyseliny a jejich hydrogenanionty, takže stanovení volného CO2 nep ichází v úvahu. P i analýze vzork vody má zásadní význam stanovení zásadové neutraliza ní kapacity do pH 4,5 nebo 8,3. Pokud je pH u vzorku vody ur eno p evážn jen uhli itanovým systémem CO2 − – HCO 3 , lze z hodnoty zásadové kapacity do pH 8,3 ur it p ibližný obsah volného CO2ve vzorku vody. Kyselinová neutraliza ní kapacita do pH 8,3 a do 4,5. Je-li pH vzork vody vyšší než 8,3, pak je to zp sobeno p ítomností hydroxidových a uhli itanových aniont . V takovém p ípad p ichází v úvahu stanovení kyselinové neutraliza ní kapacity do pH 8,3, p i emž probíhají následující reakce: OH- + H+ H2O 2 CO 3 − + H+ − HCO 3 (4.3) (4.4) Hodnota pH 8,3 p edstavuje práv titra ní exponent druhé reakce. Je-li tedy pH 2 nižší než 8,3, nemohou být v roztoku p ítomny ionty OH- nebo CO 3 − , ale lze − o ekávat p ítomnost pouze iont HCO 3 . P i stanovení kyselinové neutraliza ní kapacity do 4,5 probíhá vedle výše uvedených reakcí ješt reakce s hodnotou titra ního exponentu 4,5 následovn : − HCO 3 + H+ H2O + CO2 (4.5) U v tšiny vzork vody je však hodnota pH nižší než 8,3. Proto z iontových forem oxidu uhli itého p ichází v úvahu jen p ítomnost hydrogenuhli itanového aniontu. Je samoz ejmé, že p i titraci vzork vody o pH vyšším než 8,3 kyselinou do pH 4,5 se krom hydrogenuhli itan titrují sou asn také všechny silné a slabé zásady a hydrolyzující se anionty slabých kyselin. Ve v tšin p ípad je ale možné u nezne išt ných vzork vody z hodnot kyse2 linových kapacit do pH 8,3 a do pH 4,5 vypo ítat obsah iont OH-, CO 3 − a − HCO 3 . Obdobn jako u stanovení zásadové k...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online