03 analýza vybraných stavebních látek

M vysokou absorp n kapacitu pro pohlcovn oxidu uhli

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: í filtr se sraženinou i filtr z prvého srážení do p edem vyžíhaného a zváženého kelímku, kde se vysuší, spálí a vyžíhá p i teplot 1 000 0C do konstantní hmotnosti. Po vychladnutí v exsikátoru se zváží. Velmi asto nesta í stanovit sumu seskvioxid a žádá se zvláš Al2O3 a Fe2O3. V tomto p ípad se pak stanoví nej ast ji obsah železa spektrometricky (p i jeho malém obsahu) i bichromátometricky p ímo a obsah Al2O3 se pak vypoítá z rozdílu. Lze též stanovit Al2O3 a Fe2O3 chelatometricky po sob z jednoho roztoku. Otázka Vysv tlete, jaké vlivy se uplat ují p i srážení seskvioxid v p ítomnosti vyšších obsah vápníku a ho íku, že je nutno provést p esrážení? Jak se dokazují stopy chlorid v roztoku ( viz též srážecí odm rné metody) 3.5.5 Oxid fosfore ný Oxidu fosfore ného bývá v nerudných surovinách zpravidla jen malé množství. Z tohoto d vodu se uplat uje se p i jeho stanovení vážková metoda mén asto. P i srážení fosfore nan lze obdobn jako p i stanovení ho íku využít nerozpustnosti podvojného fosfore nanu ho e natoamonného. 2 MgNH4PO4·6 H2O Mg2P2O7 + 2 NH3 + 13 H2O (3.7) P i jeho vyžíhání p i teplot 1100 °C se potom váží difosfore nan diho e natý obdobným zp sobem jako p i stanovení oxidu ho e natého. Obvyklejší a ast ji používané jsou postupy z oboru optických fyzikáln chemických metod, nap . molekulová spektrometrie, atomová absorp ní spektrometrie, optická emisní spektrometrie s induk n vázaným plazmatem apod. 3.5.6 Oxid sírový Sírany jsou p ítomny v nerudných surovinách zcela b žn , jejich obsah dosahuje v tšinou pouze n kolika %. Výjimkou jsou sádrovec a baryt. V p ípad n kterých surovin je vedle síran ve vzorku p ítomna i síra ve form sulfid nap . sm sné cementy s obsahem strusky. Ve výsledku se udává obsah oxidu sírového SO3 v %. Nap íklad v cementu je maximáln p ípustný obsah SO3 max. 3 %. Pouze p i analýze vod se obvykle uvádí obs...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course CHEMISTRY BC02 taught by Professor Pištěková during the Winter '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online