03 analýza vybraných stavebních látek

Mimo normovanch metod se pouv jet cel ada dalch

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: mi vlastnostem cementu. áste nou náhradou cementu uvedenými pucolány mohou vznikat hodnotné stavební hmoty s vysokou pevností a chemickou odolností, nízkou objemovou roztažností a malou porozitou. Zeolity, vázané svým výskytem p evážn na výlevné horniny, jsou krystalické hlinitok emi itany s p esn definovanou strukturou krystalové m ížky. Uvnit této p esn definované struktury se nacházejí atomárn dispergované ionty i víceatomární nanokomplexy kompenzující náboj m ížky a vytvá ející velice specifická aktivní centra, umož ující katalyzovat adu zajímavých reakcí ve form selektivních katalyzátor . Typickými p edstaviteli jsou živce, zeolity fungující jako molekulová síta5. Obr. 2.1 Struktura zeolitu, plné ástice jsou atomy Si nebo Al 2.3 Použití k emíku a jeho slou enin Samotný k emík se využívá k výrob polovodi ových sou ástek (diody, tranzistory). Dále se také p idává do r zných slitin (nap . ferosilicium - k emík a železo). Ve slou eninách (k emen) se potom používá hlavn ve stavebnictví jako písek a p i výrob skla a porcelánu, p i výrob žárovzdornin, keramiky, jako slévárenské a vodárenské písky a další. 3 Silikátová analýza Analýza k emi itan a materiál obsahujících k emi itany se provádí podle základních postup , daných normami eskými a evropskými normami. Vzhledem k velké rozmanitosti p irozených a um lých k emi itan je nutné vždy zvolit optimální postup analýzy,. Ten vychází p edevším ze zkušeností pracovníka, který analýzu provádí a také z možností laborato e, ve které pracuje (p ístrojové vybavení, chemikálie a pom cky). Vlastní analýze p edchází vždy odb r vzorku a úprava vzorku. 5 Jako molekulová síta ozna ujeme slou eniny, které mají schopnost poutat r zné ástice, kationty, anionty i celé molekuly. Zm nou podmínek dochází k odstran ní t chto ástic. 3.1 Odb r a úprava vzorku Základem analýzy je správné odebrání vzorku k rozbo...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course CHEMISTRY BC02 taught by Professor Pištěková during the Winter '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online