03 analýza vybraných stavebních látek

Nejb n j p sadou p i taven vzorku je bezvod uhli itan

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: id manganatý. Navážka vzorku kyselinou rozložitelného silikátu se va í s kyselinou dusi nou, vzniklý gel oxidu k emi itého se odfiltruje. Filtrát se dále použije ke spektrometrickému stanovení MnO. Jeden z možných zp sob provedení silikátové analýzy je znázorn n na obrázku 3.1 Postupy analýzy silikát se volí podle pot eby. V p ípad analýzy stavebních surovin a stavebních látek (cement , strusek) se vychází z p íslušných norem. V praxi se využívají hojn postupy fyzikáln chemické analýzy v oblasti optických analytických metod. 3.5 Stanovení hlavních složek silikát gravimetricky S rozvojem fyzikáln chemických analytických metod se m ní význam klasické vážkové analýzy, která je asov velmi náro ná. Vzhledem ke své p esnosti a jednoduchosti se stále provádí ada vážkových stanovení v b žné analytické praxi. asto je používána p i arbitrážních rozborech, kde je mnohdy rozhod í10 metodou. B žn se pro svoji finan ní nenáro nost používá rutinn v analytických laborato ích. Naopak je velmi náro ná na p esnost a pe livost provedení celého pracovního postupu. V následujícím textu budou vysv tleny pouze principy nejpoužívan jších vážkových stanovení v silikátové analýze. 3.5.1 Oxid k emi itý P i b žném postupu kvantitativního vylou ení kyseliny k emi ité spo ívá hlavní úkol v dehydrataci polymer , kdy obsah H2O klesne zhruba z 90 na 20 %. Takto dehydratované ástice tvo í koloidní roztoky jen velmi obtížn . Dehydratace nejlépe prob hne dvojnásobným odpa ením s HCl úpln do sucha. Podobn jako alkalický k emi itan, rozkládají se minerálními kyselinami (nejast ji z ed nou HCl) i n které v p írod se vyskytující k emi itany. Všechny tyto k emi itany nazýváme z analytického hlediska „s i l i k á t y r o z l o ž i t e l n é k y s e l i n a m i “. P i rozkladu t chto silikát kyselinou rovn ž nedochází ihned k vylou ení kyseliny k emi ité. Dehydratace polymeru a vylou ení kyseliny nastává až p i odpa ování k suchu. Izolovaný gel kyseliny k...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course CHEMISTRY BC02 taught by Professor Pištěková during the Winter '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online