03 analýza vybraných stavebních látek

P davkem tohoto inidla vznik v p tomnosti amonnch sol

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: t alkality vody a bude ozna ovat ekvivalentní koncentraci kyseliny práv pot ebné k neutralizaci téhož objemu zkoušené vody. P i titraci do pH 4,5 se jako indikátoru používá methyloranž a p i stanovení do pH 8,3 se aplikuje fenolftalein. Ve zbarvených roztocích se doporu uje použít potenciometrickou indikaci. Výpo et se provádí podle následujícího vzorce: c(H+, OH-) = Vt ⋅ c ⋅ 1000 V0 (4.2) kde: c(H+, OH-) je neutraliza ní kapacita v mmol/l Vt je spot eba odm rného roztoku kyseliny nebo zásady p i titraci vzorku vody v ml c je látková koncentrace odm rného roztoku kyseliny nebo zásady v mol/l V0 je p vodní objem titrovaného vzorku vody v ml Výsledky rozboru se zapisují takto: Kyselinová neutraliza ní kapacita do pH ….c(H+) = ……. mmol/l (KNKpH) Zásadová neutraliza ní kapacita do pH …....c(OH-) = ……mmol/l (ZNKpH) V analytice p írodních, pitných a užitkových vod se obvykle stanovují tyto hodnoty neutraliza ní kapacity: • zásadová neutraliza ní kapacita do pH 4,5 (d íve zjevná acidita) • zásadová neutraliza ní kapacita od pH 8,3 (d íve celková acidita) • kyselinová neutraliza ní kapacita do pH 8,3 (d íve zjevná alkalita) • kyselinová neutraliza ní kapacita do pH 4,5 (d íve celková alkalita) Zásadová neutraliza ní kapacita do pH 4,5 a do pH 8,3. Siln kyselá reakce vody pod pH 4,5 je zp sobena p ítomností silných minerálních kyselin a jejich hydrogenanionty jako nap íklad HSO − . V takových 4 p ípadech p ichází v úvahu stanovení zásadové kapacity do pH 4,5. Hodnota pH u vzork p írodních vod se pohybuje obvykle v rozmezí hodnot 5,5 až 7,5 tj. v závislosti na koncentraci volného CO2 a hydrogenuhli itan . U p írodních vod je možno p edpokládat ovlivn ní pH i p ítomností huminových kyselin. Nejsou-li tyto kyseliny ve vzorku vody p ítomny, lze titrací vzorku vody odm rným roztokem NaOH do pH 8,3 na fenoftalein nebo potenciometricky ur it − obsah volného CO2 podle reakce:CO2 +...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online