03 analýza vybraných stavebních látek

Po odfiltrovn sedliny a promyt teplm 1 roztokem

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: tzv. k o v a l k a l i c k ý c h z e m i n , která leží ve II.a. skupin periodické soustavy prvk . Prvky této skupiny tvo í dvojmocné, bezbarvé kationy se stabilní elektronovou konfigurací. Z t chto d vod tyto ionty tvo í pom rn málo komplexních slou enin. Pro sv j siln zásaditý charakter se kationy prvk alkalických zemin prakticky nehydrolyzují ve vodných roztocích. V nerudných surovinách je vápník velmi hojn zastoupen. Baryum a zvlášt stroncium se vyskytují v t chto surovinách ve v tších koncentracích pom rn z ídka. Z nerozpustných slou enin jsou analyticky nejd ležit jší uhli itany, š avelany a sírany. Jejich sou iny rozpustnosti udává tabulka 3.1 Tabulka 3.1 Rozpustnost n kterých slou enin kov alkalických zemin CO32− 2 C 2 O4 − 2 SO4 − OH − Ca2+ 7·10-5 5·10-5 8·10-3 2·10-2 Sr2+ 4·10-5 2·10-4 5·10-4 4·10-2 Ba2+ 9·10-5 4·10-4 1·10-5 1·10-1 Pro vážkové stanovení vápníku má nejv tší význam srážení iontu Ca2+ š avelanovým anionem, což sou asn umož uje d lení Ca2+ od Mg2+ . V daném p ípad je š avelan ho e natý podstatn rozpustn jší. Aby vznikla pokud možno hrubší, dob e filtrovatelná sraženina š avelanu vápenatého, sráží se vždy za horka. Sraženina v mate ném roztoku se nechá stát jednu až ty i hodiny na teplém míst . Po vychladnutí se filtruje filtrem s modrou páskou. Filtr se sraženinou se vysuší a vyžíhá p i 1100 0C do konstantní hmotnosti. P i t chto teplotách probíhá rozklad š avelanu na oxid vápenatý a oxid uhli itý. CaC2O4 CaO +CO2 (3.4) Po vychladnutí v exsikátoru se váží CaO. Protože oxid vápenatý je hygroskopický, je nutno kelímek vážit v zabroušené odvažova ce, aby vzorek nem nil hmotnost. Stanovení oxidu vápenatého vážkov se používá pro svoji zdlouhavost a náro nost p i dodržení podmínek stanovení mén asto. P i rychlých provozních rozborech je výhodn jší odm rné chelatometrické stanovení vápníku. Z fyzikáln chemických metod se používá stano...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online