03 analýza vybraných stavebních látek

03 analýza vybraných stavebních látek

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: mi rozložitelnými k emi itany. To znamená p evedení do roztoku odpa ováním s HCl a následné stanovení oxidu k emi itého a kyselinami nerozpustného podílu. Pokud je pot eba rozlišit a kvantifikovat SiO2 a zvláš KNP, provede se opakované odkou ení této sraženiny se sm sí HF a H2SO4. Po vyžíhání a zvážení zbytku v platinovém kelímku platí že ( SiO2+ KNP) – KNP SiO2. Zbylý KNP se vytaví s hydrogensíranem draselným a výluh z tohoto tavení se p idá k hlavnímu podílu filtrátu po separaci SiO2+ KNP. 7 jinak se musí odstranit žíháním 8 fluorid boritý je plynný Tento filtrát se podle pot eby dále použije ke stanovení sumy9 oxidu železitého a hlinitého . Principem je srážení roztokem hydroxidu amonného za p ítomnosti amonných solí, vzniká objemná sraženina hydroxid železa a hliníku. Po odfiltrování a promytí se žíhá a váží. Pokud je pot eba rozlišit jednotlivé složky seskvioxid , provede se bu zp tné p evedení vyžíhané sraženiny do roztoku kyselým tavením, nebo se stanovují jednotlivé složky z filtrátu po stanovení SiO2+ KNP. Obr. 3.1 Schéma provedení klasické silikátové analýzy Ve filtrátu po odstran ní seskvioxid se stanovují oxid vápenatý a oxid ho e natý. B žným postupem je chelatometrická titrace, lze použít i gravimetrické postupy. Ze zvláštní navážky se stanovují sírany jako oxid sírový. Navážka vzorku kyselinou rozložitelného silikátu se va í s kyselinou chlorovodíkovou, vzniklý gel oxidu k emi itého se odfiltruje. Následn se vysrážejí a odstraní se i seskvioxidy a okyselený filtrát se sráží za horka roztokem chloridu barnatého. Vzniklá sraženina síranu barnatého se nechá rekrystalovat na hrubozrnn jší. Poté se odfiltruje, promyje, žíhá a váží. 9 Suma oxidu železitého a hlinitého se ozna uje jako seskvioxidy. Popis jejich gravimetrického stanovení je uveden dále. K emík a jeho slou eniny Ze zvláštní navážky je rovn ž vhodné stanovit i ox...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course CHEMISTRY BC02 taught by Professor Pištěková during the Winter '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online