{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

03 analýza vybraných stavebních látek

Podrobn j a p esn j vpo et vychz z celkov

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: pu stanovení ur itého množství organických (p ípadn i jiných) látek za horka ve vod oxidací manganistanem draselným nebo dichromanem draselným. Toto stanovení se nutno provést do 24 hodin po odb ru vzorku vody. Výsledky stanovení oxidovatelnosti se udávají v miligramech kyslíku, ekvivalentního spot eb oxida ního inidla na 1 litr vzorku vody. Všechny navržené zp soby jsou usan ní, a proto je nutné p esn dodržovat p íslušné pracovní postupy. Ve stavebních normách se používá pro CHSKMn ozna ení manganistanové íslo. Postup stanovení chemické spot eby kyslíku manganistanem: Do speciáln vy išt né Erlenmeyerovy ba ky odpipetujeme 100 ml vzorku vody, p idáme 5 ml 40 % H2SO4 a 20 ml roztoku KMnO4 c( 1 KMnO4) = 0,01 mol/l. Do hrdla 5 ba ky vložíme malou nálevku, obsah ba ky zah ejeme b hem 5-ti minut k varu a opatrn va íme p esn 10 minut. Pak nálevku odstraníme a k horkému roztoku p idáme 20 ml odm rného roztoku kyseliny š avelové c( 1 H2C2O4) = 2 0,01 mol/l. P ebytek kyseliny š avelové titrujeme za horka uvedeným odm rným roztokem KMnO4 do r žového zbarvení. Titr roztoku KMnO4 se stanoví na 10 ml roztoku kyseliny š avelové c( 1 H2C2O4) = 0,01 mol/l ve 100 ml destilované vody, okyselené 5 ml 40 % 2 H2SO4. Množství O2 v mg na litr zkoušeného vzorku vody se vypo ítá podle vzorce: mg O2/litr= M ( 1 O2 ) 4 ·[(20+a)]· c( 1 KMnO4) - 20· c( 1 H2C2O4) ·10 (4.1) 5 2 1000 kde a je spot eba roztoku KMnO4 p i titraci S t a n o v e n í s i r o v o d í k u se provádí jodometricky. P i odb ru 500 ml vzorku vody se do n j p idá octan kademnatý, který vylou í žlutý sulfid kademnatý (CdS). Odfiltrovaný CdS se p evede kvantitativn do Erlenmeyerovy ba ky se zabroušenou zátkou, p idá se 50 ml roztoku jodu c(I) = 0,01 mol/l a 10 ml z ed né kyseliny chlorovodíkové (1 + 1). Uzav ená ba ka se ponechá 30 minut stát na tmavém míst . Po této dob se titruje p ebyte ný jod roztokem thiosíranu téže koncentrace do slab ž...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online