03 analýza vybraných stavebních látek

Pouze u vpennho hydrtu se provd stanoven vlhkosti a

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: apacity, titruje se odm rným roztokem HCl o koncentraci c(HCl) = 0,1 mol/l na indikátor methyloranž nebo fenolftalein, p ípadn s potenciometrickou indikací. Oxid uhli itý je ve vzorcích vody p evážn p ítomen v hydratované form jako slabá, velmi málo disociovaná kyselina uhli itá H2CO3. Pouze v nepatrném množství (cca 1 %) je ve vzorcích vody „fyzikáln “ rozpušt n jako plyn CO2. Jeho p ímé stanovení je nejp esn jší, provádí-li se ihned na míst odb ru vzorku vody. Postup p i stanovení CO2 na fenolftalein: Titruje se slabá kyselina uhli itá do prvého stupn podle rovnice: H2CO3 + OH- − HCO 3 + H2O (4.6) Do odm rné ba ky nebo odm rného válce se zabroušenou zátkou o objemu 220 ml se opatrn odm í 200 ml vody. B hem tohoto postupu se nesmí voda provzduš ovat, aby nedošlo k úniku CO2 do ovzduší. Do odm eného vzorku vody se p idá pár kapek roztoku fenolftaleinu, velmi zvolna se promísí a titruje K emík a jeho slou eniny po kapkách roztokem NaOH o koncentraci c(NaOH) = 0,05 nebo 0,1 mol/l za minimálního míchání, až roztok z stane r žov zbarven po dobu 3 minut.Výsledek se udává po tem milimol CO2 v litru nebo v mg CO2 v litru. Ze znalosti ZNK8,3 , KNK4,5 a pH m žeme za p ijetí ur itch zjednodušení vypo ítat jednotlivé formy oxidu uhli itého ve vod – volný, rovnovážný a agresivní na vápenec a železo. Podrobn jší a p esn jší výpo et vychází z celkové mineralizace vody, jejíž formy p ítomnosti oxidu uhli itého nás zajímají. P ímé titra ní stanovení agresivního CO2 se provádí Heyerovou19 zkouškou. V podílu vzorku vody se stanoví KNK4,5. Další podíl zkoumané vody se odebírá do lahve, která obsahuje jemn mletý a v destilované vod vyva ený mramorový prášek. Po p ti dnech, kdy provádíme asté prot epávání lahve, prob hne reakce: CaCO3 + H2CO3 − Ca(HCO 3 )2 (4.7) ást vzorku vody se p efiltruje suchým filtrem. Odpipetujeme množství 100 − ml irého filtrátu...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online