03 analýza vybraných stavebních látek

Pro n kter stavebn ltky jejich vzorky byly odebrny s

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ru, který by spolehliv reprezentoval daný materiál (nap . surovinu v lomu, rudu ve vagónové zásilce, vápno i cement v cistern ). Metody a pracovní postupy rozbor surovin a výrobk pro stavebnictví jsou zpravidla ur eny eskými a evropskými normami, aby výsledky dosažené v r zných laborato ích byly vzájemn srovnatelné. Aby se sjednotila kvalita odb ru, pro akreditované zkoušky musí odebírat vzorky pracovník s certifikátem kvality vzorkování. Mimo normovaných metod se používá ješt celá ada dalších rychlých zkoušek kvality podle pot eby p íslušných pracoviš . Pro chemický rozbor se odebraný zhomogenizovaný vzorek zpracuje k ížovým d lením tak, až z stane asi 50 g vzorku, který se proseje sítem 0,090 mm, zbytek na sítu se postupn roztírá na achátové misce, až všechen projde uvedeným sítem. Takto upravený vzorek se rozd lí na dv ásti, které se p echovávají nejlépe v zabroušených prachovnicích. K rozboru se obvykle použije vzorek vysušený 2 hodiny p i 105 °C. 3.2 Stanovení vlhkosti a ztráty žíháním Voda se m že vyskytovat v tuhých látkách bu jako k o n s t i t u n í v o d a , kdy je sou ástí vzorce p íslušné slou eniny, nebo jako nekonstitu ní voda, kdy její p ítomnost není nutná k charakterizaci p íslušné slou eniny nebo minerálu. Konstitu ní voda m že být sou ástí: hydrogensolí (nap . NaHCO3), nichž se zah íváním uvol uje 2 NaHCO3 Na2CO3 +CO2 + H2O (3.1) hydroxid (nap . Ca(OH)2), jejichž žíháním vznikají p íslušné oxidy a voda, krystalohydrát (nap . CaSO4.2H2O, H2C2O4·2 H2O ), z nichž krystalová voda uniká u jednotlivých slou enin p i r zných teplotách. Nekonstitu ní voda se vyskytuje v tuhých látkách ve form výpln pór v zeminách a výpln pór a puklin kameniva. Nap íklad vlhkost kameniva, p idávaného do betonu, m že být velmi prom nlivá v závislosti na vn jších podmínkách. P ítomnost nekonstitu ní vody je možno zjistit v podob vlhnutí hygroskopických solí, adsorpce vody na povrchu nebo jako výpl uzav enin uvnit n kterých tuhých l...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course CHEMISTRY BC02 taught by Professor Pištěková during the Winter '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online