03 analýza vybraných stavebních látek

Silikty p edstavuj velmi d leitou skupinu nerostnch

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: jejichž koloidní vodný roztok obsahuje naopak zase kladn nabité ástice. Touto metodou lze kyselinu k emi itou za ur itých podmínek vylou it prakticky kvantitativn . Tento po3 Polykondenzace mnohonásobn opakovaná kondenzace. Kondenzace je reakce dvou jednoduchých slou enin, vzniká p i ní složit jší slou enina a odpadá jednoduchá molekula (H2O, NH3 apod.) 4 Koagulace - shlukování K emík a jeho slou eniny stup je také jedním z doporu ených zp sob kvantitativního vylou ení kyseliny k emi ité z jejích roztok . Kyseliny k emi ité jsou velmi nestálé slou eniny se sklonem polykondenzaci. Kyselina tetrahydrogenk emi itá H4SiO4 vzniká nap íklad hydrolýzou chloridu k emi itého . Ve vodném roztoku není schopna samostatné existence. Polyk emi ité kyseliny se vyjad ují zjednodušen jako kyselina dihydrogenk emiitá H2SiO3 , p ípadn jako hydratovaný oxid k emi itý SiO2 n H2O. Disociace roztok kyseliny k emi ité závisí na pH. Do pH 9 se vyskytuje p evážn ve form nedisociované H2SiO3, p i pH 9-12 disociuje do prvního stupn na − 2 HSiO 3 a nad pH 12 jsou v roztoku p ítomny ionty SiO 3 − . Silikáty jsou v bec nejd ležit jší skupinou minerál – podle kvalifikovaných odhad tvo í asi 75 % zemské k ry. Zemská k ra obsahuje 49,13 % O a 26 % Si. Uvážíme-li, že silikátové složení má i zemský pláš a podle n kterých názor i jádro naší planety, m žeme Zemi sm le ozna it za silikátovou planetu, stejn jako ostatní planety terestrického typu. Silikáty p edstavují velmi d ležitou skupinu nerostných surovin (keramický a sklá ský pr mysl, stavební pr mysl, t žba n kterých kov atd.). Z t chto d vod je silikát m v nována mimo ádná pozornost ze strany p írodov dc i technolog . 2.2.2 Struktura a klasifikace silikát Základní stavební jednotkou struktury silikát je k emík-kyslíkový tetraedr [SiO4]4–. Je tvo en iontem Si4+, který je pravideln obklopen ty mi kyslíkovými anionty O2–. Tetraedry jsou ve struktu e silikát p ítomny bu jako samostatné stavební ástice, nebo se...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course CHEMISTRY BC02 taught by Professor Pištěková during the Winter '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online