03 analýza vybraných stavebních látek

Toto stanoven se nutno provst do 24 hodin po odb ru

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: pole ným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávána. Povinností každého je užívat vodu ú eln a ekonomicky. 11. Hospoda ení s vodními zdroji by se m lo provád t v rámci p irozených povodí a ne v rámci politických a správních hranic. 12. Voda nezná hranic, jako spole ný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci. 4.1 Vlastnosti vody Fyzikální a chemické vlastnosti isté vody jsou popsány v základních u ebnicích anorganické chemie. Nejd ležit jší vlastností je dipólový charakter molekuly a vznik vodíkových vazeb14 a z toho vyplývající sklon molekul vody sdružovat se ve v tší celky. . Dipólový charakter molekul vody je p í inou rozpustnosti iontových slou enin, ve vzniklém roztoku jsou ionty hydratovány. Díky t mto vlastnostem tvo í voda r zné adi ní slou eniny (nap . hydráty iont ), má maximální hustotu p i 3,98 0C a p i dalším ochlazování k bodu tuhnutí zv tšuje sv j objem. Z možných vzájemných kombinací izotop vodíku a kyslíku b žn p ítomných v p írod je celkem 9 možností stavby molekuly vody . Jedná se o izotopy 1 H , 2 H , 16O , 17 O , 18O . V p írod p evládá molekula 1 H 2 16O . P írodní a odpadní vody obsahují celou adu rozpušt ných anorganických a organických látek. V b žných p írodních vodách je jejich charakter ur ován p edevším p ítomností rozpušt ného oxidu uhli itého, hydrogenuhli itan a uhli itan . Ve stavebnictví posuzujeme kvalitu vody ve vztahu k jejímu použití p i p íprav a ošet ování stavebních pojiv. Zárove se setkáváme se sledováním vlivu stavebních výrob na kvalitu vody, která se používá b hem výrobního procesu a 14 Vodíková vazba – aditivní intramolekulární p itažlivost (vodík má afinitu k dalším elektronegativním atom m krom toho, ke kterému je vázán). K emík a jeho slou eniny následn se vypouští (v optimálním p ípad po vy išt ní) jako odpadní voda zp t do vodního recipientu. 4.2 Rozbor vody ve stavebnictví Požadavky, kladené na jako...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course CHEMISTRY BC02 taught by Professor Pištěková during the Winter '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online