03 analýza vybraných stavebních látek

Tyto k emi itany maj n kolik t pnch rovin kter

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: spojují (polymerují) do v tších celk r zného typu. Vazba dvou sousedních tetraedr se d je prost ednictvím jednoho spole ného kyslíkového atomu (vrcholu tetraedru), n i k d y n e prost ednictvím hran nebo dokonce ploch tetraedr . Ostatní stavební ástice – kationty, “cizí” anionty (nap . (OH)–, F–, O2–, S2–, Cl– atd.), molekuly vody – se nacházejí v "mezerách" struktury mezi tetraedry resp. jejich skupinami. Jako kationty jsou nej ast ji p ítomny Al, Fe, Mg, Ca, Na, K, mén asto i Li, B, Be, Mn, Ti, Zr, prvky vzácných zemin, Cs, Sr, Y, Zn, Cu atd. Poznámka Práv zp sob spojování tetraedr ve strukturách silikát se ukázal být nejvhodn jším kritériem pro jejich klasifikaci. Podle tohoto hlediska tedy t ídu silikát d líme na následující odd lení: • nesosilikáty (silikáty s izolovanými tetraedry) mají izolovaný tetraedr vázaný nesilikátovým kationem. ty st ny SiO4 jsou v nich rozhozeny jako ostr vky na r zných místech krystalové m ížky. Pro tyto k emi itany je typická vysoká specifická váha (p es 3), vysoká tvrdost (6,5-8), v tšinou pseudošestere ná nebo pseudokrychlová soum rnost. Nap . olivín, granát, topaz. • sorosilikáty (silikáty se samostatnými skupinami tetraedr ) - dva nebo t i ty st ny SiO4 jsou zde propojeny jedním samostatným atomem kyslíku, ímž vznikají složit jší skupiny. Tyto k emi itany krystalují v jednoklonné soustav . Nap . hemimorfit, epidot, zoisit. • cyklosilikáty (silikáty s kruhovou vazbou tetraedr ) - mají tetraedr vázaný do kruh . Tyto k emi itany krystalují v tšinou v klencové nebo šestere né soustav . Nap . benitoit, axinit, beryl. • inosilikáty (silikáty s et zovou vazbou tetraedr ) - mají tetraedr vázaný bu v jednoduché, nebo dvojité et zce. Tyto k emi itany mají n kolik št pných rovin, která probíhají soub žn s et zci, krystaly mají stébelnatý nebo vláknitý vzhled. Nap . pyroxeny, amfiboly, wollastonit. • fylosilikáty (silikáty s plošnou vazbou tetraedr ) - mají vrstevnatou stavbu tvo e...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course CHEMISTRY BC02 taught by Professor Pištěková during the Winter '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online