{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

03 analýza vybraných stavebních látek

V danm p pad je avelan ho e nat podstatn rozpustn j

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: emi ité se na filtru nejprve promývá 1 % roztokem HCl, aby se odstranil mate ný roztok, který se používá tém vždy ke stanovení dalších složek silikátu (R2O3, CaO, MgO). Nato se sedlina promyje ješt horkou destilovanou vodou až do vymizení reakce na chloridy. Nakonec se sedlina ve vyžíhaném a zváženém porcelánovém nebo platinovém kelímku vysuší a d kladn vyžíhá p i 1000 až 1100 C. Po vychladnutí v exsikátoru se váží SiO2. 10 Rozhod í metody jsou takové, jejichž výsledky mají p ednost p ed ostatními postupy p i arbitrážních analýzách. Poslední podíly vody obsažené v gelu kyseliny k emi ité se p i žíhání odstraují jen velmi obtížn .Nap íklad sraženina žíhaná jednu hodinu p i 900 0C obsahuje ješt tém 1 % H2O. Jestliže se analyzuje k emi itan rozložitelný kyselinami, není popsaným postupem získán SiO2 istý, ale obsahuje ješt tzv. „k y s e l i n a m i n e r o z l o ž i t e l n ý p o d í l K N P “ (nerozpustný zbytek). Nerozpušt ná ást vzorku m že obsahovat podle druhu analyzované suroviny látky anorganického i organického p vodu. Je-li nutné tento nerozpustný zbytek stanovit zvláš v procentech, postupuje se tak, že se zvláštní navážka vzorku va í v kádince se z ed nou HCl. Kyselina k emi itá z stane zpravidla p evážn v roztoku jakožto sol, pouze její menší ást se vylou í ve form gelu.Tento gel se pak odfiltruje spole n s kyselinou nerozložitelným podílem. Obojí (i s filtrem) se pova í v roztoku sody11. Hydratovaný oxid k emi itý se lehce rozpustí na alkalický k emi itan, takže nerozpušt n pak z stává pouze stanovovaný kyselinami nerozložitelný podíl. Po odfiltrování a vysušení se filtr zpopelní ve zváženém kelímku, vyžíhá a váží. N kdy se uvádí ješt obsah tzv. r o z p u s t n é h o o x i d u k e m i i t é h o , který se zjistí ode tením stanoveného kyselinami nerozložitelného podílu od sou tu obsahu oxidu k emi itého a nerozložitelného podílu. P i rozboru silikát nerozložitelných kyselinami p edchází vlastnímu chemickému rozboru ješt alkalické t...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online