03 analýza vybraných stavebních látek

V p pad malch p tok se voda zcela od erp a vzorek

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: síry v nerudných surovinách se sulfidy, rozkládá se jejich vzorek za horka dle LUNGEHO tzv. obrácenou lu avkou, což je roztok HCl + HNO3 v pom ru 1 + 3. P i tomto oxida ním rozkladu se sulfidická síra zoxiduje na síranovou. Po odstran ní kyseliny dusi né odpa ením s HCl a odd lení gelu oxidu k emi itého a seskvioxid se sráží sírany popsaným zp sobem. K emík a jeho slou eniny 3.5.7 Stanovení oxidu uhli itého Obsah oxidu uhli itého v nerudných surovinách a ve výrobcích cementá ského pr myslu je velmi rozdílný. V p írod se vyskytující uhli itany (vápenec, dolomit, magnezit), obsahují i p es 50 % C02. U výrobk , p ipravovaných pálením t chto surovin, dochází k poklesu obsahu CO2 na n kolik % (pálené vápno, pálený magnezit) a u cementu dokonce na desetiny procenta. Ve v tšin p ípad lze obsah oxidu uhli itého u t chto surovin i u n kterých surovin s obsahem k emi itan p ibližn odhadnout ze ztráty žíháním. P i stanovení CO2 v t chto materiálech se uplat ují p edevším rychlé odm rné metody. Pokud jsou ve vzorku p ítomny i jiné alkalicky reagující látky, nelze dosáhnout neutraliza ní analýzou spolehlivých výsledk . Proto se používají vážkové postupy a v poslední dob fyzikáln chemické metody stanovení oxidu uhli itého v návaznosti celého zpracování vzorku (automatizovaný postup v analyzátorech oxidu uhli itého). Princip vážkových stanovení spo ívá v tom, že oxid uhli itý se uvolní rozkladem jemn rozet eného vzorku kyselinou chlorovodíkovou a pohlcuje se v natronovém azbestu12 nebo natronovém vápn 13. P ír stek hmotnosti se potom stanoví. Vážení absorbovaného CO2 lze nahradit zjišt ním jeho objemu v eudiometru (plynom rné byret ). Nejprve se zjistí celkový objem plynu v této byret , potom se absorbuje CO2 v roztoku alkalického hydroxidu a m í se objem zbylého plynu. Z rozdíl objem se pomocí tabulek zjistí hmotnostní množství CO2 v navážce. Pro stanovení oxidu uhli itého ve vodách se používá p edevším metod neutraliza ní odm rné analýzy a n...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online