03 analýza vybraných stavebních látek

V p rod p evld molekula 1 h 2 16o p rodn a odpadn

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ah anionu SO 2− v mg/litr. 4 Vedle síran mohou být p ítomny ve vzorku také sulfidy. Ty se v p ípad stanovení veškerých forem síry ve vzorku oxidují na sírany (nap . p ídavkem kyseliny dusi né) a výsledkem je stanovení veškeré síry jako % SO3. Ve výsledku totálního stanovení materiálu potom dostáváme výsledky vyšší než 100 %. Rozložením vzorku suroviny pro výrobu stavebních hmot kyselinou chlorovodíkovou p evedeme sírany do roztoku, ve kterém provedeme jejich stanovení vysrážením ve form BaSO4. Ba2+ + SO 2− 4 BaSO4 (3.8) Stanovení síran ve vodách provádíme v tšinou odm rnými metodami, ale vážková analýza si uchovává i nadále v tomto p ípad svoji d ležitost (vážkový postup je sou ástí evropských norem pro analýzu vody, a pod.). V nerudných surovinách se stanovení síran provádí ze zvláštní navážky, v postupu je zahrnuto p edb žné odstran ní gelu oxidu k emi itého a seskvioxid . Sraženina síranu barnatého je v mírném p ebytku barnatých solí nerozpustná ve z ed né HCl. Proto se p idává p ed srážením na každých 100 ml neutrálního roztoku 1 ml z ed né HCl (1 + 1). V takto vytvo eném kyselém prost edí se nemohou vylou it barnaté soli ady aniont , které jsou jinak v neutrálním prost edí rovn ž nerozpustné (BaCO3, BaF2). Sraženinu síranu barnatého získáme p idáním roztoku chloridu barnatého za horka, kdy vzniká jemn krystalická sraženina, která po jedné až ty ech hodinách stání na horké lázni je dob e filtrovatelná (modrá páska). Sraženina se splachuje na hustý papírový filtr a promývá se horkou destilovanou vodou. Promytý filtr se sbalí, umístí do p edem vyžíhaného a zváženého porcelánového kelímku a vysuší horkým vzduchem. P i spalování filtru a žíhání v porcelánovém kelímku se ást síranu barnatého redukuje na sulfid, který se však p i dalším žíhání na vzduchu op t zoxiduje. P i optimálním množství sraženiny 0,3 až 0,4 g BaSO4 posta í žíhat 40 až 50 minut p i teplot 800-900 0C. Má-li se stanovit celkový obsah...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online