03 analýza vybraných stavebních látek

V p rod se vyskytujc uhli itany vpenec dolomit

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ahují ješt malé množství 2 TiO2 a P2O5. Seskvioxidy se odd lí od kationt Ca2+a Mg2+ srážením amoniakem ve form voluminézních hydroxid . Po vyžíhání vážíme sm s oxid , jejichž obsah se udává v % R2O3. P ed srážením amoniakem se p idává chlorid amonný, který jednak zabra uje tvorb hydroxid v koloidní form (p sobí jako elektrolyt) a jednak potla uje disociaci vodného roztoku amoniaku. Tím nem že koncentrace iont OH − (pH) dosáhnout takové hodnoty, aby se za al vylu ovat hydroxid ho e natý. Takto lze d lit oxidy železa a hliníku od ho íku, který se z stává ve filtrátu spole n s vápníkem. V roztoku z stane rovn ž kation Mn2+, pon vadž hydroxid manganatý se sráží rovn ž až p i vyšších hodnotách pH. K emík a jeho slou eniny Srážení amoniakem se provádí za horka na indikátor metyl erve (funk ní oblast pH 7-10) . Jsou-li p ítomny pouze oxidy železa, je možné srážet bez indikátoru do malého p ebytku amoniaku. Za sou asné p ítomnosti hliníku je nutné vyvarovat se p ebytku amoniaku, pon vadž p i vyšším pH se amfoterní Al(OH)3 rozpouští (již p i pH = 10,5). Pokud stanovujeme hliník i železo z roztok o r zných koncentracích t chto složek, pipetujeme takový objem, abychom nakonec dostali 120 až 150 mg oxid R2O3. P i rozboru cementu bereme k tomuto stanovení nej ast ji veškerý filtrát po odstran ní SiO2. V p ípad , že vedle v tšího množství seskvioxid R2O3 je v roztoku p ítomno i v tší množství vápníku a ho íku, mohou být tyto z malé ásti p ítomny v sedlin hydroxid a pak je nutno sraženinu p e istit opakovaným srážením. Za tím ú elem se sraženina hydroxid rozpustí p ímo na filtru p o s t u p n ý m p iléváním teplé z ed né HCl (1 + 1). Filtr se také d kladn promyje horkou vodou a uschová. Filtrát se zah eje k varu a znovu se vysráží amoniakem popsaným zp sobem. Po odfiltrování sedliny a promytí teplým 1 % roztokem NH4NO3 do vymizení reakce na chloridové ionty se vlo...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course CHEMISTRY BC02 taught by Professor Pištěková during the Winter '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online