03 analýza vybraných stavebních látek

Ve vsledku totlnho stanoven materilu potom dostvme

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: vení pomocí emisní plamenového spektrometrie, metodou atomové absorp ní spektrometrie nebo optickou emisní spektrometrií s induk n vázaným plazmatem. 3.5.3 Oxid ho e natý Bezbarvý kation Mg2+ se svými vlastnostmi pon kud liší od kation tzv. kov alkalických zemin, reprezentovaných Ca 2+, Ba2+ a Sr2+. Ho ík dává s alkalickým hydroxidem bílý t žko rozpustný hydroxid ho e natý. Oproti tomu síran ho e natý je ve vod hladce rozpustný. Komplexotvorné vlastnosti ho íku jsou málo výrazné. K vážkovému stanovení oxidu ho e natého použijeme filtrát, získaný po odd lení vápníku jako š avelan, který krom vápníku obsahuje ionty ho íku, baria a stroncia spole n s amonnými solemi. Jestliže stanovujeme obsah oxidu ho e natého chelatometricky, není nutné odd lovat vápník a k titraci lze použít alikvotního podílu filtrátu po vylou ení oxid amoniakální skupiny. K vysrážení iont ho íku se nej ast ji využívá nerozpustnosti podvojného fosfore nanu ho e natoamonného: + 3 Mg2+ + NH 4 + PO4 − + 6 H2O MgNH4PO4·6 H2O (3.5) Sraženina tohoto složení vzniká v p ítomnosti dostate ného množství amonných solí a je nejmén rozpustná v amoniakálním prost edí. Ke srážení se používá hydrogenfosfore nan diamonný , p ípadn NaNH4HPO4 . Vysušená sraženina fosfore nanu diamonnoho e natého se vyžíháním v elektrické pícce nebo na Mékerov kahanu p i teplot 1100 0C p evede na difosfore nan dihoe natý podle rovnice: 2 MgNH4PO4·6 H2O Mg2P2O7 + 2 NH3 + 13 H2O (3.6) Po zchladnutí v exsikátoru se váží a výsledek se udává v % MgO. Stanovení oxidu ho e natého vážkov se provádí výjime n , obvykle se používají fyzikáln chemické optické analytické metody, p edevším atomová absorp ní spektrometrie. 3.5.4 Oxidy amoniakální skupiny (seskvioxidy R2O3) P i b žných rozborech se do této skupiny za azují oxid železitý a hlinitý (tzv. seskvioxidy), tzn. " 1 1 " oxidy), které tém vždy obs...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course CHEMISTRY BC02 taught by Professor Pištěková during the Winter '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online