03 analýza vybraných stavebních látek

Vol se postup podle toho jestli se jedn o k emi itany

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: lastním stanovení postupujeme tak, že do vyžíhaného a zváženého kelímku navážíme asi 1 gram vzorku, vysušeného p i 1050C. Žíháme v elektrické peci p i 950-10500C do konstantní hmotnosti. Po vychladnutí v exsikátoru zvážíme. 3.3 P evád ní vzorku do roztoku V tšina p irozených k emi itan (s výjimkou jednoduchých k emi itan alkalických kov ) je nerozpustná ve vod a kyselinách s výjimkou kyseliny fluorovodíkové. Pro pot eby silikátové analýzy rozlišujeme silikáty na k y s e l i n a m i r o z l o ž i t e l n é a k y s e l i n a m i n e r o z l o ž i t e l n é .V p ípad stavebních pojiv (hlavn portlandského a sm sných cement ), kde byly p vodní suroviny slinováním p evedeny na kyselinami rozložitelné a n kterých strusek a popílk lze jemn rozet ený vzorek rozkládat z ed nými kyselinami. Používá se v tšinou kyselina chlorovodíková. Pokud chceme klasické analýze podrobit silikáty nerozložitelné kyselinami, je nutno je p evést do rozpustné formy. V závislosti na ú elu analýzy se provádí vhodn zvolený rozklad vzorku. 3.3.1 Metody rozkladu silikátu V závislosti na vlastnostech k emi itan lze rozkládat k emi itany po p edchozí úprav bu tavení s vhodnou slou eninou nebo sm sí slou enin, nebo rozkladem se sm sí kyselin. Používají se následující postupy. 3.3.1.1 Tavením (vzorek a tavidlo v pom ru 1+5 až 1+10). Jako tavidlo se používá asto Na2CO3 a tavenina se rozpustí v horké vod . Další možnosti jsou sm s LiCO3+H3B03 a tavenina se rozpustí v HCl (1+2); sm s Na2B4O7+ Na2CO3 a výluh v HCl (1+1). 3.3.1.2 Rozkladem kyselinami Sm s k y s e l i n y f l u o r o v o d í k o v é a s í r o v é se používá k odstran ní (odkou ení) oxidu k emi itého ze vzorku. Probíhá reakce SiO2 + 4 HF SiF4 +H2O (3.3) K emík a jeho slou eniny která je zvratná. Koncentrovaná kyselina sírová v této sm si slouží k vázání vody uvoln né reakcí. Tím se zamezí pr b hu reakce zprava doleva a vzniklý plynný fluorid k emi itý se ze n kolikanásobným odkou ením v...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course CHEMISTRY BC02 taught by Professor Pištěková during the Winter '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online