03 analýza vybraných stavebních látek

Ch mmoll knkph zsadov neutraliza n kapacita do ph coh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: eniny na dn a rovn ž se do láhve nesmí dostat plovoucí p edm ty. Vzorky se uchovávají v chladicích brašnách a neprodlen se transportují do laborato e k analýze. Pon vadž se m že odebraný vzorek v n kterých parametrech m nit b hem p epravy, provád jí se n které zkoušky p ímo na míst odb ru. 15 Stupe n mecký je 10 mg CaO. Ozna uje se jako 0N nebo DH. Látková koncentrace Ca+Mg se p epo ítá na 0N. Ješt asto se s tímto vyjad ováním setkáváme v technické praxi. Jedná se o stanovení v tšiny fyzikálních vlastností jako je teplota, zákal, zbarvení a zápach. Z chemických vlastností to je v tšinou pH. V laborato i je nutno zpracovat vzorky vody co nejd íve od doby, kdy byly dopraveny. 4.2.2 Betoná ská voda Jako betoná skou vodu lze zcela bez nebezpe í snížení pevnosti betonu použít vodu jen tehdy, byla-li uznána jako pitná. Podle vhodnosti použití betoná skou vodu rozd lujeme do dvou skupin. Jednak je to betoná ská voda vhodná pro všechny druhy betonu a jednak vhodná pouze pro prostý beton. Voda pro p ípravu betonových sm sí musí vyhovovat požadavk m normy SN 73 2028, podle které musí spl ovat následující limity: Tabulka 4.1 Parametr Hodnota Obsah nerozpušt ných látek, sušených p i 105°C, max. 2000 mg/l Ztráta žíháním p i 600°C, max. 800 mg/l Hodnota pH >4 Obsah síran (SO 2 − ), max 4 1500 mg/l Obsah chlorid (Cl-), max. 500 mg/l Obsah ho íku (Mg2+), max. 500 mg/l Manganistanové íslo (O2), max. 15 mg/l Odparek (sušený p i 105°C), max. 3000 mg/l K provedení takového rozsahu zkoušek posta í b žná provozní analytická laborato . K b žnému vybavení laborato e tohoto typu pat í analytické váhy, pH metry a také p ístroje ke spektrometrickému stanovení n kterých složek ve vodách. V provozní praxi se používá b žn kolorimetrických16 postup provád ní zkoušek , kdy srovnáváme zbarvení zkoumaného vzorku se zbarvením tzv. standardního roztoku, v n mž p esn známe obsah hledané složky. Používají se i tzv. komparátory, v nic...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online