{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

03 analýza vybraných stavebních látek

Standardnho roztoku v n m p esn znme obsah hledan

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ov ji fyzikáln chemických metod na stanovení uhlíku. Podrobn ji viz analýzy vod. 4 Voda Pro existenci života je voda nepostradatelná a nelze ji ni ím nahradit. Význam vody v p írod nespo ívá jen v jejím množství a jakosti, ale také v p enosu energie a látek v jejím ob hovém cyklu. Voda se v p írod ú astní všech podstatných biologických proces , fyzikálních a chemických pochod a tvorby klimatu. Základní charakteristikou vody je její pohyblivost a neustálý ob h, který probíhá ve dvou hlavních oblastech - ob h vody v p írodním prost edí a ob h vody v uživatelských systémech. Hranici mezi ob ma systémy tvo í odb ry vody a vypoušt ní odpadních vod. Poznámka 12 Nátronový azbest vznikne p sobením roztoku hydroxidu sodného na azbest. Má vysokou absorp ní kapacitu pro pohlcování oxidu uhli itého. Po delším používání se spéká. 13 Nátronové vápno je sm s oxidu vápenatého a hydroxidu sodného. O významu vody sv d í i skute nost, že byl deklarován obecný dokument závazný pro celou Evropu, EVROPSKÁ VODNÍ CHARTA vyhlášená 6. kv tna 1968 ve Strasbourgu 1. Bez vody není života. Voda je drahocenná a pro lov ka ni ím nenahraditelná surovina. 2. Zásoby sladké vody nejsou nevy erpatelné. Je proto nezbytné tyto udržovat, chránit a podle možnosti rozhoj ovat. 3. Zne iš ování vody zp sobuje škody lov ku a ostatním živým organism m, závislým na vod . 4. Jakost vody musí odpovídat požadavk m pro r zné zp soby jejího využití, zejména musí odpovídat normám lidského zdraví. 5. Po vrácení použité vody do zdroje nesmí tato zabránit dalšímu jeho použití pro ve ejné i soukromé ú ely. 6. Pro zachování vodních zdroj má zásadní význam rostlinstvo, p edevším les. 7. Vodní zdroje musí být zachovány. 8. P íslušné orgány musí plánovat ú elné hospoda ení s vodními zdroji. 9. Ochrana vody vyžaduje zintenzivn ní v deckého výzkumu, výchovu odborník a informování ve ejnosti. 10. Voda je s...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online