03 analýza vybraných stavebních látek

Ste nou nhradou cementu uvedenmi pucolny mohou

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: nou t emi kyslíkovými ionty s každým sousedním tetraedrem. Tyto k emi itany bývají pseudošestere né, krystaly mají tabulkovitý až šupinatý vzhled a vynikající št pnost po vrstvách (slída). Nap . slídy, jílové minerály apod. • tektosilikáty (silikáty s prostorovou vazbou tetraedr ) - jsou kostrou silikát , ve které každý k emíkový atom váže všechny ty i sousední kyslíkové ionty. Nap . živec, zeolity, sodalit apod. Nejrozší en jší k emi itany jsou sou ástí vyv elin. P i zv trávání t chto hornin mohou vznikat druhotné k emi itany s obsahem vody. Usazené horniny se z velké ásti skládají z k emene a z jílovitých minerál . P em nou z nich znovu vznikají bezvodé k emi itany. 2.2.3 Hlinitok emi itany Vedle k emík-kyslíkových tetraedr mohou být ve strukturách silikát p ítomny i hliník-kyslíkové tetraedry [AlO4]5– – potom hovo íme o a l u m o s i l i k á t e c h (hlinitok emi itanech). Hlinitok emi itany (alumosilikáty) jsou považovány za soli komplexních alumosilikátových kyselin. V zemské k e, jsou krystalické hlinitok emi itany zastoupeny nejvýznamn jšími horninotvornými minerály zemské k ry jako jsou alkalické živce, plagioklasy, biotit a muskovit. Ve struktu e t chto minerál jsou atomy k emíku a hliníku v pom ru cca 3,4 : 1. K emík je s hliníkem spojen mnohem pevn jší strukturní vazbou než s ostatními prvky. Alkalické živce a plagioklasy, tvo í asi 60 % stavby zemské k ry. Tyto minerály snadno podléhají zv trávacím proces m, b hem kterých dochází ke vzniku hydratovaných hlinitok emi itan (kaolin) a podvojných hlinitok emi itan (zeminy). Koloidních hlinitok emi itan p ítomných v zeminách využívají ke stavb svého t la rostliny. Kaoliny a lupky jsou hlinitok emi itany s dominantním zastoupením kaolinitu, který lze p i teplotách 600 až 900°C a za p ístupu vzduchu transformovat na metakaolinit. K emík a jeho slou eniny Vhodným vedením tohoto procesu a následným mletím vznikají z metakaolinitu p u c o l á n y – materiály s vlastnostmi podobn...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online