{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

04 fyzikálně chemické zkušební metody

04 fyzikálně chemické zkušební metody

Info icon This preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
VYSOKÉ U ° ENÍ TECHNICKÉ V BRN ± FAKULTA STAVEBNÍ CHEMIE STAVEBNÍCH LÁTEK MODUL M04 FYZIKÁLN ± CHEMICKÉ ZKUŠEBNÍ METODY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
© Marie Pišt ° ková
Image of page 2
Záhlaví liché stránky (zpravidla název kapitoly) - 3 (43) - OBSAH 1 Úvod ............................................................................................................... 5 1.1 Cíle ........................................................................................................ 5 1.2 Požadované znalosti .............................................................................. 5 1.3 Doba pot ± ebná ke studiu ....................................................................... 5 1.4 Klí ² ová slova ......................................................................................... 5 1.5 Metodický návod na práci s textem ...................................................... 5 2 Fyzikáln ² chemické metody analýzy ........................................................... 7 2.1 Optické analytické metody .................................................................... 8 2.1.1 Kolorimetrie a spektrometrie ve viditelné oblasti ................... 9 2.1.2 Vlivy a chyby p ± i spektrofotometrickém stanovení .............. 11 2.1.3 Praktické aplikace ................................................................. 12 2.1.3.1 Stanovení železa 1,10 fenantrolinem .................................... 12 2.1.3.2 Stanovení MnO v silikátech .................................................. 12 2.1.3.3 Stanovení TiO 2 v silikátech ................................................... 12 2.1.4 Infra ² ervená spektrometrie ................................................... 12 2.2 Optická atomová spektrometrie .......................................................... 14 2.2.1 Plazmová spektrometrie ........................................................ 15 2.2.2 Atomová absorp ² ní spektrometrie ........................................ 16 2.2.2.1 Využití AAS p ± i analýze stavebních látek ............................ 19 2.2.3 Atomová emisní spektrometrie ............................................. 19 2.2.3.1 Stanovení Na 2 O metodou AES ............................................. 20 2.2.3.2 Stanovení K 2 O metodou AES ............................................... 20 2.3 Rentgenometrie ................................................................................... 20 2.3.1 Rozd ° lení metod ................................................................... 21 2.3.1.1 Rentgenová difraktometrie .................................................... 22 2.3.1.2 Rentgenová fluorescen ² ní analýza ........................................ 23 2.3.1.3 Elektronová mikroanalýza .................................................... 23 2.4 Elektrometrické metody ...................................................................... 26 2.4.1 Potenciometrie ...................................................................... 26 2.4.1.1 Používané elektrody .............................................................. 27 2.4.1.2 Využití p ± ímé potenciometrie ............................................... 30 2.4.2 Vodivostní analýza (konduktometrie) ................................... 33 Zkoušky jakosti vodního skla a gelu SiO 2 konduktometricky ............ 36 2.4.3 Polarografie ........................................................................... 37 2.5 Autotest ............................................................................................... 39 3 Záv ² r ............................................................................................................ 41 3.1 Shrnutí ................................................................................................. 41 4 Studijní prameny ........................................................................................ 42 4.1 Seznam použité literatury .................................................................... 42 4.2 Seznam dopl ³ kové studijní literatury ................................................. 42 4.3 Odkazy na další studijní zdroje a prameny ......................................... 42
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
5 Klí ³ .............................................................................................................. 43
Image of page 4
Fyzikáln ° chemické metody analýzy - 5 (43) - 1 Úvod 1.1 Cíle V tomto modulu se seznámíte se s nejb ° žn ° ji používanými fyzikáln ° chemickými metodami, používanými p ± i analýze stavebních látek. Budete seznámeni jen velmi stru ² n ° s jejich principy, praktickými aplikacemi. Je pot ± eba mít na pam ° ti, že s rozvojem p ± ístrojové techniky, zejména se stále se zlepšujícími metodami detekce se také postupn ° m ° ní i používané fyzikáln ° chemické postupy. Stávají se mén ° ² asov ° náro ² nými a využití výpo ² etní techniky, která je již mnoho let b ° žnou sou ² ástí p ± ístrojové techniky umožnilo zrychlit a u ² init velmi uživatelsky p ± íjemnými v ° tšinu fyzikáln ° chemických metod. Jednak se jedná o sledování nastavení p ± ístroj ´ , zaznamenávání jejich provozního ² asu a umožn ° ní tak jejich v ² esné údržby. Jednak se jedná o programové vybavení, kdy jsou k dispozici uložené pracovní podmínky jednotlivých metod, jejich kalibrace a kontrolní postupy pro jednotlivé metody.
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern