04 fyzikálně chemické zkušební metody

04 fyzikálně chemické zkušební metody

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ívané elektrody..............................................................27 2.4.1.2 Využití p ímé potenciometrie ...............................................30 2.4.2 Vodivostní analýza (konduktometrie)...................................33 Zkoušky jakosti vodního skla a gelu SiO2 konduktometricky ............36 2.4.3 Polarografie...........................................................................37 2.5 Autotest ...............................................................................................39 3 Záv r ............................................................................................................41 3.1 Shrnutí.................................................................................................41 4 Studijní prameny ........................................................................................42 4.1 Seznam použité literatury....................................................................42 4.2 Seznam dopl kové studijní literatury .................................................42 4.3 Odkazy na další studijní zdroje a prameny .........................................42 - 3 (43) - 5 Klí .............................................................................................................. 43 Fyzikáln chemické metody analýzy 1 Úvod 1.1 Cíle V tomto modulu se seznámíte se s nejb žn ji používanými fyzikáln chemickými metodami, používanými p i analýze stavebních látek. Budete seznámeni jen velmi stru n s jejich principy, praktickými aplikacemi. Je pot eba mít na pam ti, že s rozvojem p ístrojové techniky, zejména se stále se zlepšujícími metodami detekce se také postupn m ní i používané fyzikáln chemické postupy. Stávají se mén asov náro nými a využití výpo etní techniky, která je již mnoho let b žnou sou ástí p ístrojové techniky umožnilo zrychlit a u init velmi uživatelsky p íjemnými v tšinu fyzikáln chemických metod. Jednak se jedná o sledování nastavení p ístroj , zaznamenávání jejich provozního asu a umožn ní tak jejich v esné údržby. Jednak se jedná o programové vybavení, kdy jsou k dispozici uložené pracovní podmínky jednotlivých metod, jejich kalibrace a kontrolní postupy pro jednotlivé metody. Dozvíte se pro jsou d ležité gravimetrické a volumetrické postupy a jaké jsou limity použití fyzikáln chemických metod pro analýzu. 1.2 Požadované znalosti P edpokládané a požadované znalosti jsou základní znalosti z fyziky a chemie v rozsahu u iva VUT. Pro fyzikáln chemické metody jsou používané chemické reakce, z nichž ást byla využita již p i klasických vážkových a odm rných metodách a jejich teoretických základech. 1.3 Doba pot ebná ke studiu Doba pot ebná ke studiu je p ibližn 10-15 hodin v závislosti na stavu znalostí studenta. 1.4 Klí ová slova Fyzikáln chemické metody, optická absorp ní spektrometrie, optická emisní spektrometrie, rengenometrie, potenciometrie, pH, konduktometrie, 1.5 Metodický návod na práci s textem P i studiu textu vycházejte z informací, které jste si osvojili v modulech 1-3. P edevším se snažte pochopit principy jednotlivých metod a ut i te si jejich použití v analýze stavebních lá...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course CHEMISTRY BC02 taught by Professor Pištěková during the Winter '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online