{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

04 fyzikálně chemické zkušební metody

Hodnoty m rnch vodivost roztok elektrolyt dan

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: eného iontu i s p ídavnými roztoky k maskování interferent (posta í odstupy po jednotlivých ádech (pro pMe=1platí, že mV=59,2, v praxi je mV 57-60). P íklad 2.2 Pro stanovení fluorid ve vodách se používá postupu s fluoridovou ISE. Protože ve vodách se b žn vyskytují m itelné koncentrace iont železnatých a hlinitých, je metoda optimalizována na možný výskyt rušivých vliv iont matrice vod p ídavkem Chelatonu IV jako maskovacího inidla, acetátového pufru pH=5,7. Použití iontov selektivních elektrod Vzhledem k rychlosti m ení jsou ISE vhodné zejména pro stanovení koncentrace kationt a aniont v kapalných vzorcích, nap íklad ve vodách, výluzích nejr zn jších materiál . Ve stavebnictví se jedná o výluhy keramiky, betonu, zemin, zem d lských p d a podobn . B žn se stanovují zejména fluoridy, chloridy, dusi nany, oxid uhli itý, sulfidy, kyanidy. Použití ISE ke stanovení kationt v sou asné dob ustoupilo do pozadí, používají se jako indika ní elektrody p i potenciometrických titracích, kdy by vizuální zp sob pomocí barevných indikátor nedával ostrý p echod v okolí bodu ekvivalence. Ke stanovení v tšího množství vzork ve složitých matricích se používají jiné, vhodn jší a rychlejší fyzikáln chemické metody. P ístroje, postup m ení Jak již bylo e eno, m žeme m it potenciál indika ní elektrody jen tím zp sobem, že ji spojíme se srovnávací elektrodou ve lánek, jehož elektromotorické nap tí m íme bez odebírání proudu (proud procházející lánkem limituje k nule). Jinak dochází k polarizaci elektrod, a tím ke zkreslení získaných výsledk. Dnes používáme k m ení nej ast ji digitálních milivoltmetr které umož ují souvislé m ení. Musí být dodržena podmínka, aby se z m eného lánku neodebíral proud, což je spln no u p evážné v tšiny p ístroj tohoto typu, pon vadž mají vysoký vnit ní odpor. Stupnice milivoltmetr má v tšinou n kolik rozsah a ode ítají se bu hodnoty pH (s p esností nej ast ji na 0,01) nebo údaje v milivoltech. 29(43) Obr. 2.10 Schéma m ení pH P íklad 2.3 M ení pH pomocí sklen né elektrody Nejprve si p ipravíme n kolik standardních roztok tlumi jichž p esná hodnota pH je známa. pH (pufr ), je- Pak zapneme pH-metr . Ob elektrody opláchneme destilovanou vodou a osušíme. Je nutno pamatovat, že sklen ná elektroda je tvo ena tenkost nnou bani kou, a proto s ní zacházíme nanejvýš opatrn . S výhodou ji chráníme širší sklen nou trubicí s otvory. Pokud nemá pH-metr automatickou teplotní kompenzaci, nastavíme p íslušným knoflíkem teplotu m eného roztoku (hodnota pH se s teplotou pon kud m ní). pH-metr kalibrujeme prom ením pufr v rozsahu o ekávaných hodnot pH , obvykle pH 4-7 nebo 7-10. Po každém m ení elektrody opláchneme destilovanou vodou a osušíme. Stejným zp sobem zm íme pH neznámých roztok . Sklen nou elektrodu p echováváme podle instrukcí výrobce, obvykle ve zkumavce i skleni ce s vodou. Kalomelovou elektrodu opláchneme, os...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online