04 fyzikálně chemické zkušební metody

Jimi stanovujeme mnostv barevn ltky v roztoku nen li

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ozna ujeme jednotlivé oblasti následujícím zp sobem. Tabulka 2.1 Rozsah vlnových délek jednotlivých oblastí Název oblasti Vlnová délka [nm] Rentgenová 10-3 -10 nm 1010 – 107 Ultrafialová (vakuová) 10 – 200 nm 107 - 5·104 Ultrafialová (blízká) 200 – 400 nm 50 000 - 25 000 Viditelná 400 – 750 nm 25 000 - 13 000 Infra ervená (blízká) 0,75 – 2,5 µm 13 000 - 4 000 Infra ervená (st ední) 2,5 – 50 µm 4 000 - 200 _ Vlno et ν = 1 λ [cm1 Infra ervená (vzdálená) 50 - 1 000 µm 200 - 10 Mikrovlnná 10 – 1000 mm 1 – 10-2 Radiofrekven ní 1 - 1 000 mm 10-2 – 10-5 2.1.1 Kolorimetrie a spektrometrie ve viditelné oblasti Pat í mezi nejstarší a nejoblíben jší fyzikáln -chemické metody. Vyniká p esností, rychlostí, citlivostí a je experimentáln nenáro nostá. Sleduje absorpci elektromagnetického zá ení v intervalu od 200 do 800 nm. Podle experimentálního uspo ádání ozna ujeme postupy založené na tomto principu jako: • Kolorimetrie - historicky nejstarší a nejjednodušší metodika, detekce absorpce zá ení se zde provádí okem • Fotometrie - m ení ve viditelné ásti spektra, místo monochromátoru typu difrak ní m ížky využívá barevné filtry • Spektrometrie - m ení spekter ve viditelné i ultrafialové oblasti, monochromatické zá ení se získává pomocí monochromátor (difrak ních m ížek), detekce je objektivní • Spektrometrie s diodovým polem - tradi ní detektor (fotonásobi ) je nahrazen adou citlivých fotodiod - detekce signál probíhá všemi fotodiodami sou asn Tyto fyzikáln chemické metody jsou metody spektrální absorp ní analýzy. Jimi stanovujeme množství barevné látky v roztoku. Není-li stanovená látka sama barevná, p evedeme ji na barevnou slou eninu vhodnou chemickou reakcí s anorganickým i organickým inidlem. Koncentraci stanovené barevné slou eniny v roztoku zjiš ujeme zpravidla porovnáním intenzity tohoto zbarvení se standardními roztoky, které obsahují tutéž látku ve známé koncentraci. Zbarvení srovnáváme n kterým z postup uvedených výše.. Barevnost roztok se projevuje schopností pohlcovat sv telné zá ení ur ité vlnové délky. Tento jev se nazývá s v t e l n á a b s o r p c e . Vztah mezi tlouš kou absorbující vrstvy, absorpcí sv tla a koncentrací absorbujícího barevného roztoku vyjad uje Lambert-Beer v zákon. Barevnost roztok se projevuje schopností pohlcovat neboli absorbovat sv tlo ur ité vlnové délky. Chceme-li dosáhnout, aby dva roztoky téže látky, ale r zné koncentrace, m ly stejnou absorpci, musíme vzít siln jší vrstvu mén koncentrovaného roztoku. Platí tzv. L A M B E R T - B E E R V ZÁKON c1l1 = c2l2 kde l1, l2 jsou tlouš ky vrstev obou roztok , c1, c2 jsou jejich koncentrace. 9(43) ( 2.1) P i nulové absorpci je propustnost stoprocentní a naopak. V praxi je výhodn jší po ítat s tzv. a b s o r b a n c í roztoku, pon vadž její závislost na koncentraci barevné složky...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online