04 fyzikálně chemické zkušební metody

Laboratorn cvi en cerm brno 2000 2 brandtetr j imek

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: roztokem co nejmén , používáme odm rného roztoku 50 až 100x koncentrovan jšího a p idáváme jej z mikrobyrety po 0,1 nebo 0,2 ml. P i sestrojování grafu nebereme v úvahu hodnoty v okolí ekvivalence. Zpravidla sta í nanést 5 hodnot p ed a 5 hodnot po ekvivalenci, jimiž proložíme p ímku. Pon vadž nám jde o sledování r e l a t i v n í c h z m n vodivosti, není t eba brát v úvahu vodivostní konstantu m ících elektrod. Pr b h konduktometrické titrace silné zásady roztokem silné kyseliny je znázorn n na obrázku 2.13. Úse ka AB znázor uje pr b h neutralizace, p i níž mizí pohyblivé ionty hydroxidové (tvorbou vody) a jsou nahrazovány mén pohyblivými anionty kyseliny. Sklon této úse ky AB lze odvodit z poklesu vodivosti ubývající zásady (AD) a ze vzr stu vodivosti vznikající soli (OB). V bod B je dosaženo ekvivalence. Dalším p idáváním kyseliny vodivost vzr stá (BC), protože volné vodíkové ionty jsou velmi pohyblivé. Po dosažení ekvivalence se koncentrace soli v roztoku již prakticky nem ní, je dán sklon v tve BC p edevším p ír stkem vodivosti zp sobeným p idávanými vodíkovými ionty. Konduktometricky lze stanovit také vedle sebe slabou a silnou zásadu. P i titraci silnou kyselinou se nejprve neutralizuje silná zásada a po ní teprve zásada slabá. Obr. 2.13 Vodivostní titrace Konduktometr je vhodný pouze pro m ení vodivosti roztok . P ed zahájením m ení je nutno stanovit vodivostní konstantu m icích elektrod. Stanovení vodivostní konstanty Do 10 malých kádinek nalijeme takové množství roztoku KCl, c = 0,1 mol/litr, aby elektrody byly dob e pono eny. Pak zm íme teplotu (na desetinu stupn ) a vodivost roztok ve vše...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online