04 fyzikálně chemické zkušební metody

Na vzduchu lze analyzovat prvky od atomovho sla 22 a

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: nzita vzniklého zá ení . Rušivé vlivy omezujeme p ídavným roztokem bu NaCl nebo CsCl. Obdobn jako v p edchozím p ípad sestrojíme kalibra ní závislost. 2.3 Rentgenometrie Pod pojmem rentgenové zá ení rozumíme elektromagnetické zá ení vlnových délek 10-10-2 nm. Rentgenové zá ení vzniká p echodem elektron ve vnit ních obalových slupkách atom tímto mechanizmem: Srážkou atomu s elektronem pot ebné budicí kinetické energie je elektron z vnit ní slupky odstran n až na nejzazší mez atomu. Mezera, která ve slupce vznikla je vypln na p echodem z jiné vyšší slupky, p i emž je vyzá eno kvantum rentgenového zá ení. P echodem elektronu z vyšších slupek do slupky K vzniká rentgenové zá ení série K. Pokud p echází elektron ze slupky L do slupky K, ozna uje se K , p echodem ze slupky M do slupky K je to K , apod. Spektrálním rozkladem tohoto tzv. c h a r a k t e r i s t i c k é h o z á e n í vzniká árové spektrum. Absorpce rentgenového zá ení je závislá na atomovém ísle Z absorbujících atom a na vlnové délce absorbovaného zá ení. P i absorpci mohou být elek- trony vyzdviženy do slupky, která není podle Pauliho5 principu úpln obsazena. P i absorpci spojitého polychromatického zá ení tak nedostaneme árové absorp ní spektrum, ale tzv. a b s o r p n í h r a n y , ve kterých se absorpce skokem m ní. Platí, že vlnová délka hrany je vždy kratší, než vlnová délka áry, která má nejkratší vlnovou délku v dané sérii. Hrany p i azujeme jednotlivým sériím, proto je nazýváme absorp ními hranami dané série. Rentgenové zá ení m že být buzeno jednak elektrony a jednak kvanty rentgenového zá ení. Aby budicí, neboli primární zá ení vyvolalo ve vzorku rentgenové zá ení ur ité série, musí být vlnová délka primárního zá ení kratší než je absorp ní hrana požadované série. Takto vzbuzené zá ení se nazývá s e k u n d á r n í , v praxi asto jako f l u o rescen ní. Primární zá ení je mimo charakteristické zá ení doprovázeno vždy ješt spojitým zá ením, tzv. pozadím. Intenzita a poloha maxima intenzity spojitého záení je dána kinetickou energií budicích elektron . Budicí elektrony bržd né p i pr chodu materiálem vysílají kontinuální spektrum (brzdné kontinuum). Sekundární zá ení není doprovázeno spojitým zá ením této povahy a jako pozadí se zde uplat uje jen rozptýlené a odražené primární zá ení. Intenzita sekundárního zá ení je asi 1000 krát nižší než primárního zá ení. 2.3.1 Rozd lení metod Rozd lení metod rentgenové analýzy má p ímou návaznost na jevy spojené se vznikem rentgenového zá ení a jeho vzájemného p sobení s hmotou. Charakteristické zá ení po rozkladu na spektrum slouží ke klasické kvalitativní a kvantitativní rentgenové spektrální emisní analýze. Je-li svazek elektron zaost en na malou plochu vzorku, je lokáln buzena jen tato ást. Postup se ozna uje jako e l e k t r o n o v á m i k...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course CHEMISTRY BC02 taught by Professor Pištěková during the Winter '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online