04 fyzikálně chemické zkušební metody

Nikdy se nekalibruje na cel rozsah ph tj 14 jednotek

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: aby byla „nerozbitná“a podobn . Platinová elektroda se užívá p i sledování pr b hu redoxních reakcí. Kovové elektrody (nap . st íbrná) slouží ke sledování koncentrací stejnojmenných iont (nap .Ag+). 8 Pro zvláštní vztah vodíku ke kov m (kovy ušlechtilé - neušlechtilé) byl potenciál standardní vodíkové elektrody zvolen za nulový. K této hodnot se pak vztahují potenciály ostatních elektrod. 9 Kalomel je chlorid rtu ný , pevná látka . 27(43) Iontov selektivní elektrody (ISE) Jsou elektroanalytická idla, která slouží ke stanovení koncentrací vybraných iont metodou p ímé potenciometrie. Lze je použít ke stanovení koncentrací kationt (K+,Na+,Ca2+,Cu2+,Ba2+ atd) i aniont (F¯ , Cl¯ , NO3− , S 2− atd.), zpravidla ve velmi z ed ných roztocích. Konstruk n se vždy jedná o membránu z vhodné látky, aktivní k m enému iontu. Membrána ze speciálního skla se sníženým výluhem (obdoba skla pro m ení pH) se používá pro výrobu sodíkové elektrody. Membrána z plastu (polymerní látky), v n mž je zakotvena aktivní látka je použita pro iontov selektivní elektrody draslíkovou, vápníkovou, baryovou, aniontové selektivní elektrody dusi nanovou a fluoroboritanovou. Mikropórezní membrána, propustná pro plyny je základem pro amoniakovou iontov selektivní elektrodu a iontov selektivní elektrodu pro m ení oxidu uhli itého CO2. Nejpo etn jší skupina iontov selektivních elektrod obsahuje jako m rnou membránu tuhou anorganickou látku z monokrystalického nebo lisovaného polykrystalického materiálu. Takto jsou zkonstruovány iontov selektivní elektrody pro m ení fluorid (membrána je tvo ena krystalem fluoridu lanthanitého (LaF3), dále sem pat í chloridová, sulfidová, kyanidová, st íbrná, m d ná, olov ná a další elektrody. Princip m ení ISE Potenciál iontov selektivní elektrody pono ené ve zkoumaném roztoku je úm rný logaritmu aktivity sledovaného iontu podle NERNSTOVY rovnice E=E0+ 0,059 log a Men + n (2.9) kde n je náboj iontu. Grafickým znázorn ním závislosti zm ny potenciálu iontov selektivní elektrody na logaritmu aktivity iontu dostaneme p ímkovou 59,2 závislost, jejíž sm rnice má hodnotu mV. n Interferující10 ionty D vodem interference v p ípad iontov selektivních elektrod m že být nap . skute nost, že vytvá ejí nerozpustné soli s ionty, p ítomnými v elektrodovém idle, nebo tvo í s materiálem idla rozpustné komplexy. Pokud chceme m it p íslušné ionty v jakékoliv matrici, musíme znát její vliv na m ení a pop ípad provést maskování rušivých vliv vhodným zp sobem. P íklad 2.1 P i m ení chlorid chloridovou ISE ruší stanovení bromidy, jodidy, kyanidy a sulfidy. D vodem je tvorba slou enin t chto aniont a materiálem m rné membrány. 10 Ionty, které zap í i ují, že odezva p ístroje neodpovídá m ené koncentraci se ozna ují jako interferující. P i m ení koncentrace fluoridových aniont v roztoku fluoridovou ISE ruší p ítomnost kationt hlinitých v roztoku, protože tvo í s fluoridy velmi stabilní fluorokomplex AlF 3− . 6 V praxi postupujeme tak, že si p ipravíme sadu kalibra ních roztok m...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online