04 fyzikálně chemické zkušební metody

Po dosaen ekvivalence se koncentrace soli v roztoku

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ušíme a naspodu opat íme uzáv rem, aby roztok KCl z ní nevykapával. V praxi se používá pro m ení pH tzv. – k o m b i n o v a n á e l e k t r o d a – tj. ob elektrody, m rná a srovnávací jsou uloženy v jednom elektrodovém t lese. Uchovává se podle pokyn p íslušného výrobce. 2.4.1.2 Využití p ímé potenciometrie Principu m ení EMN lánku, sestaveného z m ící a srovnávací elektrody pono ených do m eného roztoku, lze též využít ke stanovení bodu ekvivalence p i titracích neutraliza ních, srážecích, komplexotvorných i reduk n oxida - ních. P i t chto titracích sledujeme závislost mV, pH m eného lánku na objemu p idávaného odm rného roztoku . asto sta í sledovat tuto závislost pouze v okolí bodu ekvivalence, kdy dochází k tzv. p o t e n c i á l o v é m u s k o k u ∆mV ∆pH (pom r p ípadn má maximální hodnotu). ∆ml ∆ml P i analýze neznámého roztoku provádíme první titraci orienta n (nap . po 1 ml) za ú elem p ibližného ur ení bodu ekvivalence. Potenciometrické titrace mají nejv tší význam p i rozboru kalných nebo zbarvených roztok , kde nelze užít barevných indikátor . Moderní titra ní za ízení jsou vybavena ovládací jednotkou, která pr b žn vyhodnocuje závislost pH na objemu plynule p idávaného odm rného roztoku a vyhodnotí konec titrace. Neutraliza ní titrace Jak jsme se nau ili v modulu 2, koncentrace roztok silných kyselin a zásad lze stanovit neutraliza ní titrací. Krom použití acidobazických indikátor k vizuálnímu konci titrace lze také použít k ur ení bodu ekvivalence metod p ímé potenciometrie. Používáme m ení pH v závislosti na objemu p idaného titra ního inidla. P i potenciometrické neutraliza ní titraci m íme pH v závislosti na objemu p idávaného odm rného roztoku. V okolí ekvivalence p idáváme odm rný roztok z byrety po k a p k á c h a p ed ode tením pH vždy titrovaným roztokem dob e zamícháme. Zaznamenáme do tabulky stav na byret s p íslušným pH a po skon ení titrace ozna ujeme inflexní bod k ivky, který je v té oblasti, v níž p ír stek pH po ítaný na ur itý p idávaný objem odm rného roztoku (nap . na 1 kapku, tj. zpravidla 0,05 ml) nejv tší. Potenciometrické stanovení ekvivalence je velmi p esné i p i titraci se z ed nými odm rnými roztoky, tedy práv tam, kde barevné indikátory dávají p íliš vleklý p echod. Výsledkem je titra ní k ivka, jejíž tvar je dán výchozími koncentracemi titrovaného vzorku a titra ního inidla viz modul 2). P i rozboru neznámého vzorku postupujeme tak, že provedeme nejd íve orienta ní stanovení koncentrace, upravíme vstupní objem vzorku – ed ním, použitím v tšího objemu a potom vzorek stanovíme p esn . Pokud m íme pH vzorku, postupujeme tak, že pH metr okalibrujeme vhodnými pufry, jejichž hodnota pH je zvolena tak, aby m ená hodnota byla v intervalu vymezeném použitými pufry. Nikdy se nekalibruje na celý rozsah pH, tj. 14 jednotek pH, ale jen v ...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course CHEMISTRY BC02 taught by Professor Pištěková during the Winter '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online