04 fyzikálně chemické zkušební metody

Pokud nem ph metr automatickou teplotn kompenzaci

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: a K) v intenzivním proudu primárních elektron t kají, proto je jejich analýza mén p esná. 2.4 Elektrometrické metody Elektrometrické metody jsou založeny na m ení elektrických veli in v kapalných i pevných vzorcích. 2.4.1 Potenciometrie Potenciometrie je metoda založená na m ení potenciálu vhodné elektrody, pono ené do zkoumaného roztoku. Prakticky m íme elektromotorické nap tí (EMN) galvanického lánku, který tvo í indika ní a srovnávací elektroda ve zkoumaném roztoku. Chceme-li znát nap . aktivitu (koncentraci) st íbrných iont v roztoku, pono íme do n j st íbrnou elektrodu (drátek, plíšek). Na elektrod se ustaví potenciál, který je závislý na aktivit st íbrných iont v roztoku vztahem E =E 0 + 0,058·log a Ag + (2.5) Je-li aAg+ zkoumaného roztoku rovna jedné, je celý výraz 0,058 ⋅ log a Ag + roven nule, tedy platí E =E 0 (2.6) Veli ina E0 nazývá s t a n d a r d n í e l e k t r o d o v ý p o t e n c i á l . Zcela obdobn reaguje vodíková8 elektroda na aktivitu vodíkových iont v roztoku. Protože vodík je plynný prvek, realizujeme ji tak, že platinovou elektrodu povle enou platinovou erní (houbovitá platina) nasytíme plynným vodíkem. I zde platí obdobn E =E 0 + 0,058·log a H + (2.7) Tento vztah m žeme s ohledem na definici pH psát jednoduše jako E =E 0 - 0,058 pH (2.8) Znamená to tedy, že zm ní-li roztok pH o jednotku, zm ní se elektromotorické nap tí m eného lánku o 58 mV. 2.4.1.1 Používané elektrody Zásadn je nutné používat d v elektrody, z nichž jedna slouží jako m ící a druhá jako s r o v n á v a c í . Zatímco r zných m ících elektrod máme k dispozici velký po et pro nejr zn jší ú ely, jako srovnávací elektrody se používají b žn nej ast ji e l e k t r o d a k a l o m e l o v á , dále ješt a r gentchloridová a merkurosulfátová. Srovnávací elektrody K a l o m e l o v á e l e k t r o d a je v podstat rtu ová elektroda pokrytá vrstvou kalomelu9 a pono ená v roztoku KCl známé koncentrace. Potenciál rtu ové 2 elektrody je dán koncentrací rtu natého iontu Hg 2 + v roztoku. Tato koncentrace je (podle hodnoty sou inu rozpustnosti ) ovliv ována koncentrací chloridových iont , proto závisí potenciál kalomelové elektrody na koncentraci roztoku chloridu draselného KCl, kterým je napln na. M rné elektrody Sklen ná elektroda se používá pro m ení pH a sledování pr b hu neutraliza ních titrací. Principem je to tenkost nná bani ka ze speciálního skla, napln ná roztokem pufru o známém pH. P i m ení se pono í do roztoku, jehož pH chceme stanovit. Podle zp sobu použití se používají r zné tvary a velikosti této elektrody, obvyklý je zp sob konstruk ního slou ení sklen né a srovnávací elektrody do jediného t la elektrody (m íme „jednou“ elektrodou), která ovšem obsahuje jak sklen nou, tak i srovnávací elektrodu. Je snaha používat ásti elektrod z plastu, ochránit sklen nou elektrodu krytkou,...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course CHEMISTRY BC02 taught by Professor Pištěková during the Winter '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online