{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

04 fyzikálně chemické zkušební metody

V rmci tohoto modulu se seznmte pouze s omezenm po

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: tek. Je nutné rozlišovat mezi emisními a absorp ními optickými metodami; rozdíl mezi jednotlivými elektrometrickými metodami a jejich využitím. M jte na - 5 (43) - pam ti, že zkušebních fyzikáln chemických metod je celá ada a jejich postupné pronikání do zkušebních laborato í je dáno jednak zam ením zkušebních laborato í, rozsahem a etností provád ných zkoušek, požadavky na rychlost a p esnost analýzy a v neposlední ad finan ní náro ností p íslušné instrumentální techniky a jejího provozu. V rámci tohoto modulu se seznámíte pouze s omezeným po tem fyzikáln chemických metod, které se již b žn ve zkušebních laborato ích používají a také postupn za ínají používat. V mnohých p ípadech jsou kontrolní provozní laborato e využívány také pro kontrolu ovliv ování složek životního prost edí výrobou, takže sledují také vybrané ukazatele ve vypoušt ných odpadních vodách, kvalitu imisí a plynných zplodin apod. Fyzikáln chemické metody analýzy 2 Fyzikáln chemické metody analýzy Analytické laborato e pracující v r zných odv tvích pr myslu , výzkumu i kontroly životního prost edí mají krom metod klasické analýzy celou adu p ístroj , které umož ují provést žádaný (pot ebný) rozbor mnohem rychleji, p ípadn p esn ji, než umož ují metody klasické vážkové a odm rné analýzy. P i používání t chto metod sledujeme obvykle ur itou fyzikální veli inu v kombinaci s chemickým jevem (reakcí). V posledních letech se uplat ují v chemických i zkušebních laborato ích stále výrazn ji fyzikální a fyzikáln chemické metody. Nacházejí uplatn ní všude tam, kde je nutný v tší objem analýz, analýza nízkých koncentra ních rozsah vybraných složek stavebních látek, rychlejší provedení analýzy, apod. Možnosti m ení jsou ješt rozší eny využíváním výpo etní techniky jako ídící a vyhodnocovací jednotky m ícího za ízení. Tím se uvolnila cesta k využívání databází látek, jejich metod analýzy, programové balíky jako p íslušenství p ístroj umož ující pohodln a rychle zavád t zkoušky r zných parametr na r zných matricích. Firmy dodávající takováto za ízení k n mu dodávají krom obecného návodu k použití také ucelený souhrn metod, používaných ke kontrole v r zných odv tvích pr myslu i environmentální analýzy. N které p ístroje obsahují i programy na kontrolu nastavení p ístroje, sledování po tu pracovních hodin p ístroje a auto detekci možných b žn se vyskytujících chyb. Fyzikáln chemické analytické metody sledují kombinaci chemického a fyzikálního jevu. M í se fyzikální veli ina, která má definovaný vztah ke koncentraci ur ité složky, která se danou zkouškou zjiš uje. Pro n které látky jsou jediným možným postupem stanovení. Analytické postupy používající fyzikáln chemických metod jsou založeny na m ení vhodné veli iny, která p edstavuje analytický signál, kter...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online