04 fyzikálně chemické zkušební metody

Vznam kapkov elektrody navc spo val v tom e se jej

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: n e á r n í (v grafu p ímka). Je tedy i m rná vodivost roztok elektrolyt závislá na koncentraci. Jednotkou vodivosti (G) je s i e m e n s , S: 1 -1 = S [ohm ] Ω (2.13) Tvar kapalného vodi e je dán prostorem mezi elektrodami, tj. plochou elektrod a jejich vzdáleností. Vodivost elektrolyt m íme speciálními m ícími elektrodami, u nichž je vzdálenost obou elektrod dané velikosti (platinových plíšk ) stálá, má výraz l hodnotu konstanty a nazýváme jej v o d i v o s t n í k o n q s t a n t o u m ících elektrod. Hodnoty m rných vodivostí roztok elektrolyt dané koncentrace jsou jejich charakteristickou konstantou a lze je najít v p íslušných tabulkách. Zm íme-li danými elektrodami odpor takového roztoku, vypo ítáme ze vztahu Cκ = l -1 = κ ⋅ R [ cm ] q vodivostní konstantu t chto elektrod. 33(43) (2.14) Tab. 2. 2 M rná vodivost κ roztoku KCl c = 0,1 mol/litr pro r zné teploty 0 C 17 0 κ C κ 0,01095 21 0,01191 18 0,01119 22 0,01215 19 0,01143 23 0,01239 20 0,01167 24 0,01264 Zm ením odporu tohoto kalibra ního roztoku vypo teme snadno podle uvedeného vztahu vodivostní konstantu m ících elektrod. Stanovenou teplotu je bu nutno p esn dodržovat (s m nící se teplotou m ní se zna n i odpor vodivost roztoku), nebo p i m ení m it zárove i teplotu vzorku a p i výpo tu zahrnout teplotní korekci. P i m ení vodivosti (odporu) vodi 2. druhu lze použít pouze st ídavého proudu, pon vadž stejnosm rný proud by zp sobil polarizaci elektrod a elektrolyt by se rozkládal. Je zvlášt výhodné používat st ídavého proudu s velkým kmito tem (1000 až 5000 cykl /s). V tomto p ípad prakticky nedochází k vylu ování iont na elektrodách vzhledem k p íliš krátké dob , po kterou proud prochází jedním sm rem. P ístroje na m ení vodivosti jsou založeny na m ení zm ny nap tí p i stálém odporu R, ke které dochází p i zm n odporu roztoku elektrolytu ve vodivostní elektrod . M ení vodivosti roztok má velmi dobré možnosti použití v analytické chemii. Tak nap . p i rozboru cukr se stanovuje obsah tzv. popelovin (tj. anorganických solí), zbylých po spálení organické látky - cukru. Místo spalování lze jednodušeji m it vodivost cukerného roztoku, která je úm rná obsahu minerálních rozpustných solí (cukr se ve vodném roztoku nedisociuje, proto nevede el. proud). K charakterizaci obsahu disociovatelných anorganických solí ve vodách slouží m ení konduktivity p i 250C. Poskytuje obraz o stupni mineralizace vody („tvrdosti vody“). Obr. 2.12 Schéma konduktometru Sledováním vodivosti lze též stanovit ekvivalen ní bod p i titracích. P i t chto tzv. k o n d u k t o m e t r i c k ý c h t i t r a c í c h sledujeme závislost v o d i v o s t i titrovaného roztoku na p idávaném množství odm rného roztoku. Bod ekvivalence ode teme z grafu (mezi vodivostí a koncentrací je p í m á ú m r n o s t ). Abychom zm nu vodivosti za titrace ovlivnili ed ním p idávaným...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course CHEMISTRY BC02 taught by Professor Pištěková during the Winter '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online