04 fyzikálně chemické zkušební metody

Za vhodnch podmnek m e bt ve vboji proraen zk kanl do

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: rota ního a vibra ního stavu molekul se projeví poklesem transmitance p i odpovídající vlnové délce, tzv. absorp ní pás). Absorp ní pásy ve spektru odpovídají jednotlivým vibracím molekuly. Z vibra ního spektra tak lze získat informace o molekulách resp. skupinách atom i o jejich uspo ádání. Vedle identifikace látek lze metody I spektrometrie použít ke studiu rozložení náboj v molekulách, mezijaderných vzdáleností, p ítomnosti vody v krystalech i ke kvantitativní analýze sm sí látek atd. Ta se dá v sou asné dob provád t s ur itým komfortem, protože pro jednotlivé skupiny látek existují knihovny spekter jako dopl kový software infra ervených spektrometr . Porovnáním nam eného spektra s p íslušnou knihovnou se na výstupu objeví vypo tené pravd podobnosti výskytu jednotlivých látek. Kvalifikovaná a zkušená obsluha p ístroje ale musí z t chto dat vyhodnotit výsledky p íslušné analýzy. Kvantitativní analýza se provádí na stejných principech jako v p ípad UV a VIS spektrometrie. Infra ervená spektrometrie se dnes používá pro kvantitativní vyhodnovení obsahu extrahovatelných látek a nepolárních extrahovatelných látek, dále ke sledování k emi itých úlet , apod. Otázka Setkali jste se s výše uvedenými metodami analýzy stavebních látek? 2.2 Optická atomová spektrometrie U optických atomových spekter dochází p i interakci atomu s elektromagnetickým zá ením k excitaci valen ního elektronu. Elektromagnetické zá ení m žeme posuzovat ze dvou hledisek. Jednak jako vln ní, jednak jako proud ástic – foton . Tedy má charakter vln ní i korpuskulární. Abychom mohli m it energii zá ením transportovanou, musíme vymezit ást prostoru, kde transport probíhá. Obvykle je dána svazkem paprsk , který je na pr ezu tvo en kružnicí, p ípadn obdélníkem (nap . spektrální ára). Rozeznáváme 3 druhy vzájemného p sobení elektromagnetického zá ení s látkami: • Samovolné vyza ování (spontánní emise) • Pohlcování zá ení (absorpce) • Vynucené vyza ování (stimulovaná emise) Všechny metody optické atomové spektrometrie jsou založeny na interakcích atom a elektromagnetického zá ení. Konstrukce jednotlivých m ících za ízení (p ístroj ) závisí na tom, zda sledujeme emisi zá ení, absorpci nebo fluorescenci. Na obrázku je uvedeno základní funk ní schéma metod optické spektrometrie . Obr. 2.3 Blokové schéma metod atomové emise a absorpce Z obrázku je patrno, že ada konstruk ních prvk instrumentace je pro jednotlivé metody spole ná, ale vzhledem k metod má asto odlišný charakter a význam. 2.2.1 Plazmová spektrometrie Mezi nové zdroje buzení optických emisních spekter atom plazmové2 zdroje. Používají se etné sestavy a iont pat í • Zdroj plazmy je stejnosm rný oblouk, vzniklé plazma je p etlakem plynu p eneseno do optické osy m rného p ístroje • Kapacitní mikrovlnné plazma (CMP) p i atmosférickém tlaku • Mikrovlnná induk n vázaná plazma (MIP) p i sníženém nebo atmosférick...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course CHEMISTRY BC02 taught by Professor Pištěková during the Winter '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online