04 fyzikálně chemické zkušební metody

E vztah mezi m enou veli inou a koncentrac stanovovan

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: je funkcí obsahu sledované složky – koncentrace látky. Podle povahy analytického signálu rozlišujeme jednotlivé druhy fyzikáln chemických analytických metod. P íklad 2.1 P i zjiš ování stopových koncentrací látek nelze použít metody vážkové a odm rné analýzy, protože zjiš ovaná množství stanovované látky jsou t žko važitelná a neexistují vhodné postupy, jak by je bylo možno klasickými postupy d v ryhodn stanovit. Nap íklad t žké kovy – Hg, Cd, Pb, ve stavebních látkách, vod , jsou p ítomny maximáln v jednotkách mg/kg v pevných látkách a ve vodách ádov v µ g/l. Stopová množství organických slou enin toxických pro lov ka a životní prost edí se vyskytují v pevných látkách v µg/kg a ve vodách v ng/l . Krom toho alkalické kovy (Na, K, Li, Rb, Cs) se b žn stanovují p edevším metodami optické spektrometrie v oblasti atomových spekter, protože klasické postupy pro tyto prvky jsou zdlouhavé a mnohdy by je nebylo možno použít vzhledem k matrici, ve které by je bylo nutno stanovovat. Zárove je nutno si uv domit, že v tšina b žn používaných fyzikáln chemických metod není metodami absolutními – tzn. že vztah mezi m enou veli inou a koncentrací stanovované látky je výslednicí nastavení p ístroje a kalibrace na zvolenou standardní látku. Tím je myšleno, že vztah mezi koncentrací a signá- 7 (43) - lem p ístroje je závisle prom nná, m že se postupn m nit tak, jak se m ní parametry p ístroje a je nutno toto nastavení v pravidelných intervalech kontrolovat. 2.1 Optické analytické metody Velice rozší ené fyzikáln chemické metody jsou optické metody, založené na interakci hmoty se zá ením. Jsou založeny na absorpci a emisi elektromagnetického zá ení. Jsou založeny na Kirchhoffových zákonech o emisi a absorpci elektromagnetického zá ení . V p ípad optických analytických metod se jedná o zm ny, které nastávají p i pr chodu zá ení transparentním prost edím a p i interakci atom s elektromagnetickým zá ením. Podle tohoto principu rozlišujeme optické metody na nespektrometrické, p i kterých sledujeme zm ny elektromagnetického zá ení p i pr chodu prost edím a metody spektroskopické, kdy dochází k interakci atom a molekul s elektromagnetickým zá ením. Spektrometrické metody dále rozlišujeme ástic, které interagují se zá ením na • Metody molekulové spektrometrie Molekulová absorp ní spektrometrie v UV/VIS oblasti Molekulová absorp ní spektrometrie v IR oblasti • Metody atomové spektrometrie Atomová absorp ní spektrometrie Atomová emisní spektrometrie Rentgenová spektrometrie B žn používané optické analytické metody jsou založeny na emisi, rozptylu nebo absorpci zá ení atomy, ionty a molekulami v závislosti na vlnové délce _ nebo vlno tu ν = 1 λ cm-1. V závislosti na intervalu vlnových délek, p i nichž se m í ur ité fyzikální vlastnosti spojené se zm nami v elektronovém obalu...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course CHEMISTRY BC02 taught by Professor Pištěková during the Winter '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online