01 rozší�ený průvodce

01 rozší�ený průvodce - VYSOK U EN TECHNICK...

Info icon This preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
VYSOKÉ U ° ENÍ TECHNICKÉ V BRN ± FAKULTA STAVEBNÍ ING. JI ² Í KYTÝR, CSc. ING. PETR FRANTÍK, Ph.D. STATIKA I MODUL BD03-MO1 ROZŠÍ ² ENÝ PR ³ VODCE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Statika I - 2 (50) - Vážení uživatelé tohoto u ° ebního textu, dovolujeme si Vás požádat o malé strpení pro využívání této u ° ební pom ± cky pro Vaše studi- um. P ² i záv ³ re ° né kontrole byly navrženy další vylepšující úpravy, které p ² isp ³ jí ke zlepšení kvality u ° ebního textu. Rovn ³ ž je pot ² ebné provést formální úpravy, a to zejména nové p ² e- ° íslování rovnic, obrázk ± i tabulek, aby se shodovaly s ozna ° ením kapitol. Z ° asových d ± vod ± však nebylo možné úpravy dosud realizovat. P ² edpokládáme, že opravy provedeme za ° átkem roku 2006. Pose ° kejte proto prosím se stahováním a používáním, do- kud nezmizí tento upozor ´ ující text . D ³ kují auto ² i © Ji ² í Kytýr, Petr Frantík, Brno 2005
Image of page 2
Obsah - 3 (50) - OBSAH 1 Úvod ............................................................................................................... 5 1.1 Cíle ........................................................................................................ 5 1.2 Požadované znalosti .............................................................................. 5 1.3 Doba pot ² ebná ke studiu ....................................................................... 5 1.4 Klí ° ová slova ......................................................................................... 5 2 Úvod do statiky stavebních konstrukcí ....................................................... 7 2.1 Prutové konstrukce ................................................................................ 7 3 Výpo µ et p etvo ení prutových soustav ..................................................... 11 3.1 Virtuální veli ° iny a virtuální práce ..................................................... 12 3.1.1 Virtuální práce vn ³ jších sil ................................................... 12 3.1.2 Virtuální práce vnit ² ních sil .................................................. 13 3.2 Lagrange ± v princip virtuálních prací .................................................. 15 3.3 V ³ ty o vzájemnosti virtuálních prací .................................................. 16 3.3.1 Bettiho v ³ ta ........................................................................... 16 3.3.2 Maxwellovy v ³ ty .................................................................. 16 3.4 Výpo ° et deformací metodou jednotkových sil ................................... 17 3.4.1 Zjednodušení výpo ° tu deformací plnost ³ nných nosník ± ...... 18 3.4.2 Vereš ° aginovo pravidlo ........................................................ 18 3.4.3 Výpo ° et deformací p ² íhradových soustav ............................ 19 3.5 Ilustrující p ² íklad ................................................................................. 20 4 Silová metoda .............................................................................................. 23 4.1 Stupe ´ statické neur ° itosti .................................................................. 23 4.2 µ ešení rovinného rámu ....................................................................... 25 4.2.1 Obecn ³ ² ešený p ² íklad ........................................................... 26 4.2.2 Kanonické rovnice ................................................................ 27 4.2.3 Výpo ° et p ² etvárných sou ° initel ± .......................................... 28 4.2.4 Ur ° ení vnit ² ních sil ............................................................... 28 4.3 Ilustrující p ² íklad ................................................................................. 29 4.4 Deforma ° ní zatížení ............................................................................ 32 4.4.1 Vliv zm ³ ny teploty ................................................................ 32 4.4.2 Dané popušt ³ ní podpor rámu ................................................ 33 4.5 µ ešení spojitého nosníku .................................................................... 34 4.6 Využití symetrie rámu ......................................................................... 39 5 Tabulky ........................................................................................................ 43 6 Studijní prameny ........................................................................................ 49 6.1 Seznam použité literatury .................................................................... 49 6.2 Seznam dopl ´ kové studijní literatury ................................................. 49 6.3 Odkazy na další studijní zdroje a prameny ......................................... 49
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Statika I - 4 (50) -
Image of page 4
Úvod - 5 (50) - 1 Úvod 1.1 Cíle Úkolem p ² edm ³ tu Statika I je zvládnout ² ešení prutových konstrukcí základní metodou, a to metodou silovou. Metoda sice není prakticky vhodná pro ² ešení rozsáhlejších staticky neur ° itých prutových konstrukcí, ale je velmi p ² ehledná a poskytuje ² ešení základních p ² etvárn ³ ur ° itých p ² ípad ± (primárního i sekundárního stavu) pro analýzu prutových konstrukcí další metodou, a to deforma ° ní metodou, která bude obsahem p ² edm ³ tu Statika II.
Image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern