01 rozší�ený průvodce

1 zadn vy ete dan jednoduch otev en rovinn rm z obr

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: prostý lomený nosník (obr. 6.8b) s neznámými X1 = Ma , X1 = Mb , X1 = Rbx . Na základní soustav vyšet íme celkem ns + 1 = 4 zat žovací stavy, a to • nultý stav od daného zatížení (síly F), viz obr. 6.8c, - 26 (50) - Silová metoda • jednotkové stavy 1 až 3 pro neznámé jednotkové síly X1 = 1, X2 = 1 a X3 = 1 (obr. 6.8d-f). Pro každý z t chto zat žovacích stav vyšet íme pr b hy ohybových moment Mi (i = 0, 1, 2, 3), nebo vliv normálových a posouvajících sil zanedbáme. P etvárné (deforma ní) podmínky p edepíšeme tak, aby deformace základní soustavy (s p sobícím zadaným zatížením a neznámými silami Xi) byla stejná jako p vodní staticky neur itá soustava, tedy ϕ a = δ1 = 0, ϕb = δ 2 = 0, ub = δ 3 = 0. (6.1) Aplikací principu superpozice a principu úm rnosti m žeme p etvárné podmínky rozepsat do soustavy p etvárných rovnic δ1,1 X 1 + δ1, 2 X 2 + δ1,3 X 3 + δ1,0 = 0, δ 2,1 X 1 + δ 2, 2 X 2 + δ 2,3 X 3 + δ 2, 0 = 0, (6.2) δ 3,1 X 1 + δ 3, 2 X 2 + δ 3,3 X 3 + δ 3, 0 = 0, 4.2.2 Kanonické rovnice Rovnice (6.2) p edstavují kanonické rovnice (kánon je zákon, pravidlo), které nezávisí na tvaru prutové soustavy. Fyzikální význam p etvárných sou initel δi,k (vzhledem k...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online