01 rozší�ený průvodce

107 kde pro j 1 2 p je nj osov sla prutu j od skute

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: rozdíl dolních a horních vláken pr ezu, αt sou initel tepelné roztažnosti a κ je koeficient vlivu nerovnom rného rozd lení smykového nap tí. 3.4.1 Zjednodušení výpo tu deformací plnost nných nosník Maxwell v–Mohr v vztah (1.36) zahrnuje vliv všech t í složek výslednice vnit ních sil rovinného prutu od silového zatížení i obou typ deforma ního zatížení (rovnom rné a nerovnom rné zm ny teploty a nepružného popušt ní podpor). Ke zjednodušení lze p ihlédnout v p ípad , je-li rovinná prutová soustava bez vlivu deforma ního zatížení namáhaná p evážn na ohyb (nosníky, rámy), takže m žeme zanedbat virtuální práce od normálových a posouvajících sil N, V. Pak z rovnice (1.36) z stane pouze s δ m = M M ds . (1.38) EI 0 Je-li navíc rovinná prutová soustava složená pouze z p ímých prizmatických prut s r znými pr ezovými charakteristikami (momentem setrva nosti Ij), pak vztah (1.38) p ejde na tvar p lj 1 δm = M M dx j . j =1 E j I j 0 (1.40) Výpo et ur it...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online