01 rozší�ený průvodce

12 kde k vpo tu integrl m eme vyut tabulku 143 nebo

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: (musí tedy být D ≠ 0). Každou odebranou jednoduchou vazbu nahradíme odpovídající složkou reakce i interakce (Xi pro i = 1, 2, …, ns) s neznámou velikostí a libovoln zvoleným smyslem, které p edstavují staticky neur ité veli iny. Základní staticky ur itou soustavu lze vytvo it mnoha zp soby. Její tvar závisí na volb p ebyte ných jednoduchých vazeb. Volíme ji vždy s ohledem na usnadn ní výpo tu. Základní soustava je zatížena daným zatížením a staticky neur itými veli inami Xi . P itom deformace musí být shodná s deformací p vodní staticky neur ité konstrukce. V míst odebrané jednoduché vazby p edepíšeme deforma ní (p etvárné) podmínky v obecném tvaru δi = di (i = 1, 2, …, ns), (3.16) kde di jsou p edepsané hodnoty deformací (u nepoddajného podep ení di = 0). Obr. 3.8: Jednoduchý staticky neur itý rovinný rám Nap . u soustavy z obr. 3.8 s ns = 3 lze jako základní soustavu (s r znými deforma ními podmínkami) volit lomenou konzolu (obr. 3.8b), lomený prostý - 25 (50) - S...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online