{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

01 rozší�ený průvodce

12 kde p je po et vnit nch prut a po et sloek reakc

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: y o virtuální práci a odvodili ji pro p ímý rovinný prut. Pomocí Lagrangeova principu virtuálních prací jsme získali Maxwell v–Mohr v vztah pro výpo et deformací metodou jednotkových sil. Uvedli jsme si zjednodušení pro plnost nné i p íhradové nosníky a pom cku pro vy íslení integrálu – Vereš aginovo pravidlo. Získané znalosti jsme použili p i ešení numerického p íkladu. - 22 (50) - Silová metoda 4 Silová metoda Silová metoda je jedna ze dvou základních metod pro ešení staticky neur itých prutových konstrukcí. U této metody se za neznámé volí silové veli iny (reakce, složky výslednice vnit ních sil), proto se metoda ozna uje jako p ímá. Po et neznámých veli in a sou asn po et ešených rovnic ur uje stupe statické neur itosti. Vedle statických podmínek rovnováhy se navíc sestavují p etvárné (deforma ní) podmínky. Jako základní soustava se volí prutová soustava staticky ur itá po odstran ní p ebyte ných vazeb i interakcí. Silová metoda je vhodná pro ešení jednoduchých prutových s...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online