{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

01 rozší�ený průvodce

13 virtuln prce m kladnou hodnotu je li souhlasn smysl

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: i p íhradových nosník ; metoda je p edm tem této kapitoly a její princip je použit pro ešení staticky neur itých prutových soustav silovou metodou (viz kapitola 4), • Mohrova metoda pro získání diskrétních hodnot deformací, probraná v p edm tu Pružnost a pevnost, • metoda integrace diferenciální rovnice ohybové áry (pop . s Clebschovou úpravou integra ního postupu) pro získání funkcí ohybové áry nebo sklon te en k ohybové á e, probraná rovn ž v p edm tu Pružnost a pevnost, • Castiglianova metoda vycházejíc z minima p etvárné práce, která se p i uplatn ní pomocné dopl kové síly ztotožní s metodou jednotkových sil. Obr. 3.2: Virtuální práce síly a momentu - 11 (50) - Statika I 3.1 Virtuální veli iny a virtuální práce Virtuální veli iny (ozna ené symbolem δ nebo pozd ji pruhem) p edstavují virtuální p etvo ení a virtuální zatížení, resp. virtuální práci. Virtuální p etvoení (δs, δϕ) je velmi malé, fiktivní...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online