01 rozší�ený průvodce

16 331 bettiho

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: lní práce vnit ních sil ..................................................13 3.2 Lagrange v princip virtuálních prací ..................................................15 3.3 V ty o vzájemnosti virtuálních prací ..................................................16 3.3.1 Bettiho v ta ...........................................................................16 3.3.2 Maxwellovy v ty ..................................................................16 3.4 Výpo et deformací metodou jednotkových sil ...................................17 3.4.1 Zjednodušení výpo tu deformací plnost nných nosník ......18 3.4.2 Vereš aginovo pravidlo ........................................................18 3.4.3 Výpo et deformací p íhradových soustav ............................19 3.5 Ilustrující p íklad.................................................................................20 4 Silová metoda ...................................................................................
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course MECHANICS CD03 taught by Professor Kytýr during the Fall '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online