01 rozší�ený průvodce

2 31 x 1 3 2 x 2 33 x 3 3 0 0 422 kanonick

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ná ást prutové soustavy (obr. 3.6) p edstavuje v rovin t i neznámé složky výslednice vnit ních sil N, V, M. Roz íznutím uzav ené ásti a nahrazením t emi interakcemi v obou ezem rozd lených ástech se objeví další neznámé silové veli iny. Stupe statické neur itosti rovinné prutové soustavy je tedy roven po tu p ebyte ných staticky neur itých veli in soustavy (podporové reakce, složky N, V, M v libovolném pr ezu). Ur íme ho ze vztahu ns = ( a – 3) + 3u – pk , (3.5) kde a je po et složek reakcí vn jších vazeb, u po et uzav ených ástí, pk po et jednoduchých vnit ních kloub . Výraz a – 3 p edstavuje zevní statickou neuritost a výraz 3u – pk vnit ní statickou neur itost. Odstran ním všech p ebyte ných veli in se vytvo í základní staticky ur itá soustava. Obr. 3.7: Staticky ur itá, p eur itá a neur itá kloubová prutová soustava - 24 (50) - Silová metoda P íhradová soustava (kloubová prutová soustava), nap . podle obr. 3.7, je jako celek stati...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course MECHANICS CD03 taught by Professor Kytýr during the Fall '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online