01 rozší�ený průvodce

21 obecn een p klad princip een rmu silovou metodou

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: soustava (obr. 3.4) uvoln ná z podporových vazeb tvo í spole n s daným zatížením a jím vyvolanými složkami reakcí podporových vazeb rovnovážnou rovinnou soustavu sil. V rovin však m žeme sestavit pouze t i statické podmínky rovnováhy. Je-li složek reakcí více, nesta í podmínky rovnováhy k jejich ur ení. Ozna íme-li a po et jednoduchých vn jších vazeb (event. p evedených na jednoduché), je otev ená rovinná prutová soustava zevn staticky (a kinematicky) ur itá, když a = 3, staticky neur itá (a kinematicky p eur itá), když a > 3 a staticky p eur itá (a kinematicky neur itá, tj. pohyblivý mechanismus), je-li a < 3. - 23 (50) - Statika I Obr. 3.5: Vnit ní kluby Statickou neur itost snižují vložené vnit ní klouby (obr. 3.5). Jednoduchý vnit ní kloub spojující dva pruty p idává jednu statickou podmínku Mk = 0. Vnit ní kloub spojující navzájem n prut pak p idává n – 1 statických podmínek a nahrazuje n – 1 jednoduchých kloub . Obr. 3.6: Jednoduchý uzav ený rám Každá uzav e...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online