01 rozší�ený průvodce

22 kde vx0 posouvajc sla v pr ezu x prostho nosnku od

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ⋅ 2,945 + 1 ⋅ 0,403 + (−4) ⋅ 1,155 = −4,217 kNm = M db , M e = M max = 8⋅6⋅2 1 + 0,25 ⋅ 2,945 + 0,75 ⋅ 0,403 + − 4 − ⋅ 2 1,155 = 7,841kNm, 8 4 posouvající síly Vac = Vca = − Rax = −1,155kN , Vce = Vec = Raz = 1,971kN , M dc − M cd 8 ⋅ 2 (−4,217) − (−3,985) = + = 1,971kN , l 8 8 Ved = Vde = 1,971 − 8 = 6,029kN = − Rbz , Vce = Vce, 0 + Vbd = Vdb = Rbx = 1,155kN . a normálové síly N ac = N ca = − Raz = −1,971kN (tlak ), N cd = N dc = − Rax = −1,155kN (tlak ), N bd = N db = − Rbz = −6,029kN (tlak ). Pr b hy vnit ních sil jsou vyneseny na obr. 6.9. 4.4 Deforma ní zatížení 4.4.1 Vliv zm ny teploty Zm na teploty tvo í samostatný zat žovací stav, p i emž δi,k jsou stejné jako u silového zatížení (obvykle pouze s vlivem M) a δi,0 je nutno ur it pro p íslušný nultý stav. Teplotní ú inek lze roz lenit na rovnom rnou zm nu teploty (∆t0), zp sobující prodloužení i zkrácení prutu, a na nerovnom rnou zm nu teploty (∆t1) lineárn se m nící po výšce pr ezu, zp sobující ohyb. Pro obdélníkový pr ez platí ∆t0 = (∆td + ∆th) / 2, ∆t1 = ∆td – ∆th . (6.20) Podle Maxwellova–Mohrova vztahu (1.36) platí obecn (6.21) a p i ∆t0 = konst., ∆t1/h = konst. je (6.22) - 32 (50) - Silová metoda Pro i–tý jednotkový stav nutno ur it Mi a rovn ž Ni . Zvláštní p ípad nastane, jedná-li se o vliv RZT p i ∆t0 = konst. a uspo ádání vn jších vazeb nebrání tepelné deformaci (...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online