01 rozší�ený průvodce

26 422 kanonick rovnice

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ..............23 4.1 Stupe statické neur itosti ..................................................................23 4.2 ešení rovinného rámu .......................................................................25 4.2.1 Obecn ešený p íklad...........................................................26 4.2.2 Kanonické rovnice ................................................................27 4.2.3 Výpo et p etvárných sou initel ..........................................28 4.2.4 Ur ení vnit ních sil ...............................................................28 4.3 Ilustrující p íklad.................................................................................29 4.4 Deforma ní zatížení ............................................................................32 4.4.1 Vliv zm ny teploty................................................................32 4.4.2 Dané popušt ní podpor rámu ................................................33 4.5 ešení spojitéh...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course MECHANICS CD03 taught by Professor Kytýr during the Fall '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online