{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

01 rozší�ený průvodce

34a virtuln vnit n sly n v m kladn sloky virtulnch

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: , myšlené, ale fyzicky možné, vyvolané virtuálním zatížením (obr. 3.2a). Nastává v souladu s vn jšími a vnit ními vazbami. Virtuální zatížení (δF, δM) je fiktivní, myšlené, ale možné zatížení, neomezené velikosti (nej ast ji volené jednotkové), viz obr. 3.2b. Virtuální práce síly (resp. momentu) je práce virtuální síly δF (resp. virtuálního momentu δM) na skute ném posunutí s (pooto ení ϕ) δL = δF ⋅ s = δFs. (1.1) Virtuální práce reálné síly F (resp. momentu M) na virtuálním posunutí δs (resp. pooto ení δϕ) δL = F ⋅ δs = Fδs . (1.3) Virtuální práce má kladnou hodnotu, je-li souhlasný smysl síly a deformace. V dalším textu jsou virtuální veli iny z d vodu odlišení obecné deformace (složky p emíst ní) δ od symbolu virtuálních veli in δ ozna eny pruhem, tedy δF = F, δs = s = δ , δL = L = L . Obr. 3.3: Rovinný nosník 3.1.1 Virtuální práce vn jších sil Soustava vn jších virtuálních sil, tj. zatížení Fi, Mi, i reakcí Rrx,...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online