01 rozší�ený průvodce

34g w dx take nakonec zskme vztah w v dx ga 114 kde

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Rrz, Mr (obr. 3.3), koná virtuální práci na skute ných deformacích (δi, ϕi, ur, wr, ϕr) vyvolaných libovolným skute ným silovým zatížením (F, M, q, n, m) nebo deforma ním zatížením (popušt ním) – od virtuálního zatížení Lez = – Fiδ i + M iδ i , (1.5) od virtuálních složek reakcí (u pružn poddajných podpor nebo u popušt ní) - 12 (50) - Výpo et p etvo ení prutových soustav Ler = ( R rx ur + R rx wr + M rϕ r ) = R rδ r , (1.6) takže celková virtuální práce vn jších (externích) sil je Le = Lez + Ler = Fiδ i + ___ M iϕi + __ Rrδ r . (1.7) Obr. 3.4: P etvo ení prvku p ímého nosníku 3.1.2 Virtuální práce vnit ních sil Virtuální zatížení ( Fi , M i ) vyvolá v libovolném pr ezu x (obr. 3.4a) virtuální vnit ní síly N , V , M . Kladné složky virtuálních vnit ních sil uvažujeme podle - 13 (50) - Statika I konvence (obr. 3.4d), p i emž p edpokládáme N = N ′, V = V ′, M = M ′ . Kladné virtuální vnit ní síly N , V , M konají zápornou virtuáln...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course MECHANICS CD03 taught by Professor Kytýr during the Fall '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online