{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

01 rozší�ený průvodce

36 o hly 59 kde t1x td th hx vka pr ezu u nosnku

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: + 0,222 X 2 − 7,156 X 3 = −3,333, 0,222 X 1 + 1,444 X 2 − 5,111X 3 = −4,667, − 7,156 X 1 − 5,111X 2 + 53,511X 3 = 38,667 a ešení X 1 = M a = 2,945kNm (po sm m ) , - 30 (50) - Silová metoda X 2 = M b = 0,403kNm (proti sm m ) , X 3 = Rbx = 1,155kN (←). Obr. 6.9: Pr b hy M, V, N na jednoduchém rámu Výpo et zbývajících statických veli in provedeme na základní soustav . Složky reakcí ze superpozi ních vztah Rax = 0 + 0 ⋅ 2,945 + 0 ⋅ 0,403 + 1 ⋅ 1,155 = 1,155kN (→), Raz = 8⋅2 1 1 6−4 + − 2,945 + ⋅ 0,403 + ⋅ 1,155 = 1,971kN (↑), 8 8 8 8 Rbz = 8⋅6 1 1 6−4 + ⋅ 2,945 + − ⋅ 0,403 + − ⋅ 1,155 = 6,029kN (↑); 8 8 8 8 nebo m žeme využít statických podmínek rovnováhy Fix = 0, M ib = 0, M i a = 0. - 31 (50) - Statika I P itom platí kontrola Fiz = 0 : − Raz − Rbz + F = 0. Ohybové momenty ze superpozi ních vztah M ac = M a = 2,945kNm, M bd = M b = 0,403kNm, M ca = 0 + 1 ⋅ 2,945 + 0 ⋅ 0,403 + (−6) ⋅ 1,155 = −3,985kNm = M cd , M dc= 0 + 0...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online