01 rozší�ený průvodce

38 p ejde na tvar p lj 1 m m m dx j j 1 e j i j 0 140

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: = 1 a druhá soustava Mk = 1. Pro vzájemný vztah mezi posunutím a pooto ením dvou libovolných pr ez i, k podle Bettiho v ty platí δik = ϕki , což p edstavuje íselnou rovnost mezi posunutím δik pr ezu i od Mk = 1 v pr ezu k a pooto ením ϕki pr ezu k od Fi = 1 v pr ezu i. P i obecném ozna ení deformace symbolem δ op t získáme vztah (1.33). Ze vztahu (1.33) vyplývá symetrie matice poddajnosti v silové metod . - 16 (50) - Výpo et p etvo ení prutových soustav Obr. 1.9: Výpo et posunutí a pooto ení pr ezu rovinného plnost nného nosníku 3.4 Výpo et deformací metodou jednotkových sil Touto metodou lze vypo ítat diskrétní hodnotu deformace, tj. v rovin posunutí u, w a pooto ení ϕ daného pr ezu nosníku (obr. 1.9). Je nutné uvažovat dva zat žovací stavy, a to stav skute ný (zp sobující p etvo ení nosníku) se zatížením silovým (F, M, q, n, m) resp. deforma ním (popušt ní podpor i teplota) podle obr. 1.9a a stav virtuální s jednotkovou silou Fm = 1 (obr. 1.9b) p sobíc...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course MECHANICS CD03 taught by Professor Kytýr during the Fall '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online